ZŠK-SR > Zápisnice > 02.02.2013 Banská Bystrica

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová)
 3. Schválenie programu
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Správa o situácii v SKJ
 6. Správa Prezidenta ZŠK SR
 7. Správa o výcvikovej činnosti + školenie rozhodcov
 8. Správa o práci s mládežou
 9. Správa o školeniach výcvikár-figurant
 10. Správa o činnosti Obedience
 11. Správa o stave slovenskej kynológie
 12. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie
 13. Schválenie výcvikových akcií na rok 2013
 14. Návrh rozpočtu na rok 2013
 15. Diskusia
 16. Uznesenie
 17. Záver

K bodu 1

Konferenciu zahájil a viedol prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger, privítal prítomných zástupcov KK a hostí a tiež predsedu ÚKK SR – Jozefa Šustera. Ďalej minútou ticha si všetci uctili pamiatku p. Dezidera Mecnera.

K bodu 2

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí:
p. Ladislav Šuster – predseda Návrhovej a Mandátovej komisie, Mgr. Mária Urbanová a Ing. Ružena Gabašová – členky návrhovej a mandátovej komisie a RNDr. Jana Hamerlíková – zapisovateľka. Prítomní vo verejnom hlasovaní návrh do komisií a zapisovateľku jednohlasne schválili / odsúhlasili.

K bodu 3

Navrhnutý program Konferencie ZŠK SR bol jednohlasne schválený.

K bodu 4

Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený.

K bodu 5

Po búrlivom období, kedy SKJ nedodržiavala svoje stanovy (nezvolávala prezídium a valnú hromadu), nedodržiavala princípy v hospodárení a po abdikácii Ing. Štefíka sa obnovila spolupráca ZŠK SR A SKJ. Národné a medzinárodné výstavy boli v rámci organizovania rozdelené medzi 3 subjekty, a to: SKJ, ZŠK SR a SPZ.

K bodu 6

Prezident ZŠK SR predniesol Správu o činnosti ZŠK SR za rok 2012, v ktorej vyzdvihol prácu základných kynologických organizácií, prácu s mládežou, poďakoval účastníkom majstrovstiev za kvalitnú reprezentáciu SR. Bolo informované o Zákone o držaní psov, ktorí bol koncom novembra 2012 stiahnutý z rokovania na ďalšie prejednávanie. Taktiež Mgr. Juraj Štaudinger poďakoval p. Bihárimu, Tóthovi a Nemčákovi za prípravu a priebeh školení figurantov a rozhodcov. Tiaž informoval o vymenovaní koordinátorov pre BVK (Anton Šabík), Obedience (Ingrid Tkáčová) a SVV3 ( ..... Pristach). Do budúcna bude potrebné doriešiť koordinátora pre malé plemená a záchranársku kynkológiu.

K bodu 7

Bc. Jozef Adamuščin predniesol správu o výcvikovej činnosti a školení rozhodcov. Bola zhodnotená sezóna z hľadiska počtu vykonaných skúšok a pretekov z výkonu. Pán Adamuščin konštatoval, že pripravenosť psov z hľadiska vycvičenosti a znalosť psovodov z hľadiska znalostí skúšobného poriadku sa oproti roku 2011 zlepšila. Zhodnotil úroveň vycvičenosti a pripravenosti reprezentačných tímov na majstrovstvách sveta a celkovo konštatoval, že sezóna 2012 bola úspešná (podrobná správa je súčasťou zápisnice). P. Anton Šabík predniesol správu a výsledky v BVK za rok 2012, tiež predniesol návrh na priebeh BVK v roku 2013.

K bodu 8

Správu o práci s mládežou predniesol Mgr. Juraj Štaudinger. Vyzdvihol význam projektov, ktoré napomáhajú rozvoju mládeže v oblasti kynológie, informoval o zapojení sa štyroch organizácií do tohto projektu a pozitívne hodnotil prístup Ministerstva školstva SR k tejto problematike.

K bodu 9

Správu o školeniach výcvikár-figurant predniesol p. Jozef Danek, konštatoval, že v r. 2012 boli zorganizované dve školenia (Poprad – Olearčin a Malý Lapáš – Tóth) a informovat o počte preškolených figurantov, výcvikárov a stewardov pre OB. Pre rok 2013 boli navrhnuté školenia.

K bodu 10

Správu o činnosti Obedience predniesol Mgr. Juraj Štaudinger za p. I. Tkáčovú, informoval o školeniach v oblasti OB, o poriadaní majstrovstiev obedience. Informoval o pôsobení OB v BA a KE.

K bodu 11

V nadväznosti na bod 5 p. Kočajda informoval o stave slovenskej kynológie. Valná hromada bola zvolaná prostredníctvom PZ SKJ (p. Jursa). P. Kočajda ďalej informoval o začlenení SKJ do ÚKK a o prerozdeľovaní finančných prostriedkov.

K bodu 12

Správu o hospodárení predniesla p .Mazúrková. Táto správa neobsahovala žiadne konkrétne údaje a čísla. Je potrebné ju dopracovať a založiť do dokumentácie konferencie. Správa revíznej komisie nebola predložená a tiež je nutné ju vypracovať a založiť do dokumentácie konferencie.

K bodu 13

K výcvikovým akciám pre rok 2013 neboli pripomienky a Kalendár kynologických akcií na rok 2013 bol schválený (35 za, 1 proti, 1 zdržal sa).

K bodu 14

Návrh rozpočtu na rok 2013 predniesol p. Kočajda a tento návrh bol schválený (34 za, 3 zdržal sa). V tomto bode bola tiež vznesená a odsúhlasená požiadavka na bezplatné zasielanie Novín kynológov tým ogranizáciam, ktoré majú platné stanovy, pridelené IČO a zaplatený členský poplatok do ZŠK SR na rok 2013.

K bodu 15

P. Mečiar vzniesol dotaz ohľadom skúšky BH-SK. P. Roman Novota pripomienkoval prijímanie adeptov na rozhodcov, tiež anonymitu prijímacieho konania adeptov a zrušenie podmienok pre adeptov na rozhodcov. P. Milan Kadlecaj sa priklonil k pripomienke p. Novotu, následne sa k problematike rozpútala diskusia (p. Štaudinger, Domonkoš, Balún, Žakovič, Adamuščin, ...), závery ktorej sú zaradené do uznesenia. P. Žakovič vzniesol požiadavku na vypracovanie kritérií / štatútu na prístupnosť a prihlasovanie psovodov a psov na preteky a súťaže, ktoré sú organizované pod gesciou ZŠK SR.

K bodu 16

Uznesenie z Konferencie ZŠK SR zo dňa 02.02.2013 v Banskej Bystrici-Kremnička:
Konferencia ZŠK SR:
 1. Konštatuje: počet prítomných zástupcov ZO/KK 37 + 1 hosť, v zmysle stanov je konferencia uznášaniaschopná.
 2. Schvaľuje:
  • Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Vladislav Šuster, Mgr. Mária Urbanová, Ing. Ružena Gabašová
  • Zapisovateľka: RNDr. Jana Hamerlíková
  • Overovateľov zápisnice a uznesenia: Jozef Nahálka, Ján Garajček, Silvia Lisoňová
 3. Berie na vedomie:
  • 1. Správu o situácii v SKJ (Jozef Šuster – prezident UKK SR)
  • 2. Správu Prezidenta ZŠK SR (Mgr. Juraj Štaudinger)
  • 3. Správa o výcvikovej činnosti + školenie rozhodcov (Bc. Jozef Adamuščin, Anton Šabík)
  • 4. Správu o práci s mládežou (Mgr. Juraj Štaudinger)
  • 5. Správu o školeniach výcvikár-figurant (Rudolf Danek)
  • 6. Správu o činnosti Obedience (Mgr. Juraj Štaudinger)
  • 7. Správu o stave slovenskej kynológie (Ivan Kočajda)
 4. D. Ukladá:
  • 1. Dopracovať Správu o hospodárení ZŠK SR za rok 2012 zodp.: hospodárka ZŠK SR termín: do 15.03.2013
  • 2. Vypracovať Revíznu správu ZŠK SR za rok 2012 Zodp.: predseda RK ZŠK SR termín: do 15.03.2013
  • 3. Vypracovať kritériá pre adeptov na rozhodcov z výkonu, čo bude platiť aj pre adeptov už prijatých v roku 2012. zodp. Prezídium ZŠK SR termín: do 30.04.2013
  • 4. Zasielať Noviny kynológov organizáciám, ktoré spĺňajú podmienky (viď. zápisnica) zodp. sekretariát ZŠK SR termín: priebežne rok 2013
  • 5. Zverejňovať termíny podávania prihlášok a termíny skúšok adeptov na rozhodcov v Novinách kynológov a na web-stránke ZŠK SR. zodp. sekretariát ZŠK SR termín: priebežne a trvale
  • 6. Prejednať diskusné príspevky z Konferencie ZŠK SR 2013 (so zameraním na vypracovanie štatútu prístupnosti na preteky...) zodp. Prezídium ZŠK SR termín: do 30.04.2013

K bodu 17

Konferenciu zakončil Mgr. Juraj Štaudinger – prezident ZŠK SR a prítomným poďakoval za účasť a konštruktívny prístup k jednaniu.

Zapisovateľka: RNDr. Jana Hamerlíková
Navrhovateľ: Vladimír Šuster
Overovateľ: Jozef Nahálka, Ján Garajček, Silvia Lisoňová
V Banskej Bystrici - Kremnička, dňa 02.02.2013