ZŠK-SR > Zápisnice > 02.11.2012 Banská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR 2.11.2012 Banská Bystrica
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
 1. Prezident ZŠK SR Mgr.Juraj Štaudinger privítal prítomných, otvoril zasadnutie a predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.
 2. Úlohy zadané jednotlivým členom prezídia sa priebežne plnia.
 3. Prezídium schválilo preplatenie všetkých nákladov reprezentácii MS WUSV a taktiež reprezentácii ME IPO-FH po doložení všetkých potrebných podkladov k vyúčtovaniu akcie.
 4. Mgr.J.Štaudinger podal správu a priebehu tábora talentovanej mládeže, ktorý sa konal v Malom Lapáši. Vyúčtovanie schválenej dotácie predloží na sekretariát do 15.11.2012.
 5. Mgr.J.Štaudinger a Mgr.I.Kočajda informovali o rozdelení medzinárodných a národných akcií pre rok 2013. Pridelené akcie budú zverejnené na webovej stránke ZŠK SR a v Kalendári kynologických akcií 2013.
 6. Prezídium prerokovalo žiadosť p. Marty Majtasovej o rozšírenie aprobácie o vrcholové skúšky SVV3 a SPS a SPO – schválené
 7. Sekretariát obdržal e-mailovú žiadosť p. Jaroslava Labíka /ČR/ ohľadne možnosti figurovať vrcholové akcie v SR a Majstrovstvá FMBB 2013 ako figurant SR pre osobné spory s ČKS ako uvádza v žiadosti. Vzhľadom na to, že štatút figuranta môže byť udelený iba osobe, ktorej morálno-povahové vlastnosti dovoľujú vykonávať zverenú funkciu, sekretariát požiada písomne ČKS a ČMKU o zaslanie stanoviska, či nie je voči p. Labíkovi vedené disciplinárne konanie, prípadne či v minulosti bolo a ak áno, z akých dôvodov.
 8. Prezídium obdržalo e-mailovú žiadosť p. Jaroslava Baka k objasneniu štatútu figuranta a poverilo tvorcu štatútu p. Bihariho zaslaním odpovede
 9. Prezídium prejednalo e-mailovú žiadosť p. Stanislava Žákoviča a p. Alojza Pristacha o možnosti vrátiť sa k predchádzajúcemu systému M SR podľa NSP, kedy sa konali samostatne a nie v rámci kvalifikačného preteku – neschválené
 10. Prezídium prijalo nové ZO za svojich členov: KK Canis sport Bratislava, KK Agilis Lučenec, KK Majer Prievidza a KK Canis č.1 Spišská Nová Ves
 11. KKA – poverený člen prezídia Bc. Jozef Adamuščin zabezpečí doplnenie KKA o prezídiom schválené kynologické akcie + národné a medzinárodné výstavy
 12. Sekretariát obdržal pozvánku na seminár rozhodcov FCI IPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 20.1.2013 v Novej Gorici, Slovinsko. Prezídium schválilo preplatenie poplatku za školenie á 350,-€/osoba a cestovných náhrad /1 auto/ pre Mgr. Igora Lengvarského a Bc. Jozefa Adamuščina. Gestorom školenia je p. Franz Jansen, školitelia oddiel A: Wilfried Schäpermeier, B: Robert Markschläger, C: Günther Diegel.
 13. Vzhľadom na to, že na webovej stránke nie sú aktualizované tlačivá, prezídium určilo ako zodpovedné osoby p. Rudolfa Daneka a p. Pavla Tamášiho ich aktualizáciou
 14. Prezídium odsúhlasilo odmenu pracovníčke sekretariátu ZŠK SR
 15. sekretariát obdržal e-mailovú ponuku od MVDr. Lenky Prikrylovej, obchodnej zástupkyne krmiva Calibra SR na záujem sponzorovať v roku 2013 jednu zo slovenských medzinárodných výstav – sekretariát prepošle ponuku p. Jozefovi Šusterovi
 16. pracovníčka sekretariátu navrhla zaviazať písomne usporiadateľov jednotlivých akcií, ktoré finančne podporuje ZŠK SR, aby po ukončení akcie zaslali zoznamy oprávnených osôb účtovať si schválené náhrady – schválené
 17. Mgr. J. Štaudinger podal informáciu o pripravovanej novele zákona o držaní psov a jeho nepriaznivom dopade na registrovaných chovateľov a majiteľov psov. ZŠK SR sa bude všetkými možnými dostupnými prostriedkami snažiť o zmenu znenia tohto zákona.
 18. Mgr. Ivan Kočajda a Mgr. Juraj Štaudinger podali správu o situácii v SKJ a kúpe budovy, ktorá má podľa znaleckého posudku takmer o polovicu nižšiu cenu, ako bola kúpna. Budovu zakúpil Ing. Štefík bez súhlasu Valného zhromaždenia SKJ. Taktiež informovali, že na zasadnutí FCI v Bukurešti, kde bol vyslaný p. Mravík, bola vznesená námietka, za akých okolností sa p. Štefík stal rozhodcom Bulharska, keď má podľa zistení trvalý pobyt na Slovensku. Na základe týchto zistení bol oficiálne zrušený ako rozhodca Bulharska a následne bol odvolaný zo všetkých funkcií, ktoré zastával v FCI.
 19. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky reprezentácie na MS WUSV bolo prezídiom schválené uvoľnenie finančných prostriedkov pre členov reprezentačného družstva a pozvaných hostí vrátane ubytovania na Gala večer, ktorý sa uskutočnil v rámci M SR ZŠK v Tomášove a taktiež finančné prostriedky na ocenenie týchto športovcov vrátane najúspešnejšieho chovateľa p. Jána Sudimáka, jedince ktoré sa z jeho chovu umiestnili na 2. a 3. mieste na MS WUSV a ich zásluhou sme sa stali Majstrami sveta v družstvách pre rok 2012. Všetkým členom reprezentačného družstva budú preplatené všetky náhrady spojené s týmito MS.
 20. Prezídium sa bude zaoberať koncepciou vzdelávania rozhodcov – zodpovední Mgr. Igor Lengvarský a Bc. Jozef Adamuščin
 21. Prezídium rozhodlo o vyslaní 3 reprezentantov na MS WUSV do Ameriky, ďalší dvaja podľa finančnej situácie a rozhodnutia prezídia
 22. Prezídium schválilo dotáciu 1.000,- na M SR Obedience so zadaním titulu CACIOB
 23. Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval Mgr. Juraj Štaudinger
 24. Prezídium určilo termín nasledujúceho zasadnutia na 1.2.2013 a termín Konferencie ZŠK SR na 2.2.2013
V B. Bystrici, 2.11.2012
Mgr. Juraj Štaudinger, Prezident ZŠK SR