ZŠK-SR > Zápisnice > 08.11.2008 N/A

1. Prítomných privítal, schôdzu otvoril a viedol prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger
2. V úvode poukázal na nedodržiavanie plnenia úloh jednotlivých členov prezídia a predniesol svoju predstavu o koncepcii vedenia a ďalšieho fungovania ZŠK SR. Je potrebné rozdeliť si jednotlivé úlohy tak, aby pracovali všetci členovia prezídia.
3. Vnenčák podal informáciu z jednotlivých majstrovstiev sveta, na ktorých pôsobil ako vedúci reprezentácie. Vysvetlil prítomným, prečo reprezentácia vycestovala do USA o niekoľko dní skôr – jednalo sa o časový posun a dostatočnú aklimatizáciu psov pred MS.
P. Vačok vyzdvihol ako reprezentant vysoko kvalifikovanú prácu p. Vnenčáka a poďakoval sa v mene prezídia a reprezentačného družstva. Poďakovanie vyjadril za celé prezídium aj
J. Štaudinger za vzornú reprezentáciu Slovenska.
4. Ďalším bodom programu bolo rozdelenie kvalifikačných pretekov. Prezídium posúdilo jednotlivé žiadosti Kynologických klubov a rozhodlo nasledovne:
a) Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV

04. – 05.04.2009 - Chorvátsky Grob
IPO3 – R.Danek, J.Honíšková, J.Klíma
Figuranti: D. Mecner, M.Kuštár
IPO1: M.Kadlecaj
Figurant: R.Prokopec

16. – 17.05.2009 - Kežmarok + M SR FCI
IPO3 - D.Majtas, J.Klíma, p.Benke /HU/
Figuranti: J.Vnenčák, P.Mičuch
IPO1 – R.Danek, J.Honíšková
Figurant: P.Mičuch
Zahraničného rozhodcu na oddiel obrana zabezpečí I. Lengvarský a svoj návrh predloží na schválenie prezídiu

13. – 14.06.2009 - Štrba + M SR SÚCHNO + M SR mládeže
SchH3 – J.Klíma, R.Danek, D.Majtas
Figuranti: D.Mecner, R.Prokopec
SchH1 – J.Kucková, M.Ráček
Figurant: P.Mičuch
SVV3 – Z.Tatarko
Figurant: M.Tóth
SVV1 – B.Orvan, M.Nalevanko
Figurant: M.Tóth
Vedúcim reprezentačného družstva na MS FCI a WUSV pre rok 2009 bol určený J.Vnenčák – úloha pre sekretariát – zaslať poverenie vedúcemu reprezentačného družstva a povereným organizáciám

b) Kvalifikačné preteky na MS IPO-FH

07. – 08.03.2009 - Vranov nad Topľou
Rozhodcovia: I.Lengvarský, R.Danek
Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny miesta konania kvalifikačného preteku podľa poveternostných podmienok
24. – 25.10.2009 - Detva
Rozhodcovia: Mgr. I.Lengvarský, R.Danek /D.Majtas/
Vedúcim reprezentačného družstva na MS IPO-FH pre rok 2009 bol určený P.Lengvarský – úloha pre sekretariát – zaslať poverenie vedúcemu reprezentačného družstva a povereným organizáciám
5. Prezídium ruší svoje rozhodnutie z 29.7.2008 o výbere rozhodcov na kvalifikačné preteky z užšieho výberu – schválené
6. I.Lengvarský v spolupráci s D.Majtasom usporiadajú školenie rozhodcov, ktorí budú posudzovať kvalifikačné preteky v roku 2009 za účelom zjednotenia posudzovania – schválené – termín nahlási I.Lengvarský na sekretariát ZŠK SR
7.

Výber reprezentačných družstiev a limit zostávajú pre rok 2009 zachovaný ako v predchádzajúcich rokoch

8.

MS IPO-FH sa v roku 2009 budú konať v dňoch 18. – 22.3.2009 vo Francúzsku – úloha pre sekretariát – prihlásiť do 31.12.2008 krajinu, do 9.3.2009 prihlásiť reprezentačné družstvo podľa pokynov vedúceho družstva

9. I. Lengvarský predložil prítomným oficiálny list od p. Jansena, v ktorom je pozvaný ako rozhodca na MS IPO-FH v roku 2009 – prezídium akceptuje – finančné prostriedky na výjazd rozhodcu zabezpečí prostredníctvom SKJ P.Vačok - schválené
10.

O.Bihari –Upozornil že organizačné pokyny na stránke ZŠK sú neaktuálne - aktualizovať


-z dôvodu výhrad z radov členskej základne na sprehľadnenie internetovú stránku rozdeliť na dva samostatné celky tak aby sa neprelínalo ZŠK so SUCHNO. Na toto stačí len usporiadanie jednotlivých častí a nie je potrebná zásadná rekonštrukcia stránky. – schválené - úloha pre O.Bihariho – doriešiť so správcom stránky

-Ďalej navrhol zaviesť 2 elektronické knihy úloh /úlohy trvalé a dočasného charakteru/ a zaznamenávať do nich všetky úlohy jednotlivým členom. Po každom zasadnutí preniesť nové úlohy do „knihy úloh“. Do týchto kníh preniesť aj úlohy z roku 2007 a 2008 s uvedením: druh úlohy, náplň úlohy, meno zodpovedného, meno toho, kto úlohu plní a v prípade, že sa jedná o dočasnú úlohu, uviesť termín dokedy má byť úloha splnená, kedy bola reálne splnená a kým. V prípade že nemohla byť splnená, uviesť dôvod, náhradný termín a prípadne meno, na koho bola prenesená – schválenéknihu úloh dodá O.Bihari

-Navrhol vytvorenie tzv. „rezervného fondu“, ktorý bude mať za úlohu v prípade krízovej finančnej situácie preklenúť krízové obdobie a udržať chod kancelárie min. 1 rok a ktorý bude každoročne valorizovaný o výšku štátom určenej inflácie – schválenéúloha pre prezídium – zapracovať do stanov ZŠK SR.

-Na základe úlohy pre prezídium schválenej členskou schôdzou navrhol vytvoriť skupinu 3 osôb s oficiálnym písomným a notárom overeným mandátom na konania spojené s odpredajom budovy a prostredníctvom tejto skupiny bezodkladne zabezpečiť jej odpredaj v týchto fázach:

1. Určiť prezídiom najlepšie hneď návrh min. ceny nášho podielu čiže ceny podielu ZŠK.
2. Nechat vykonať oficiálny odhad -ak je potrebný pre konanie odpredaja.
3. Vykonat oficiálne rokovanie s potápačmi a vyhotoviť oficiálny zápis tohto rokovania a dohodnúť min. cenu budovy. V prípade že potápači nebudú
s odpredajom súhlasiť preveriť možnosti a podmienky odpredaja len podielu ZŠK a tento dať do odpredaja bez ohľadu na potápačov.
Termín do konca roka 2008.
4. Vykonať finančný a účtovný audit resp. kontrolu budovy a hospodárenia s financiami.
5. Zabezpečiť zverejnenie odpredaja budovy v inzertných médiách /regionálne a celoslovenské aj v NK!!!/ /resp. ponuka nášho podielu potápačom v zmysle
zákonného predkupného práva/. Termín do 7 dní po rokovaní s potápačmi/.
6. Odpredaj vykonať formou aukcie číže najvyššej ponuky. Termín najneskôr do konca roka 2009 aj so zmenami v katastri. – schválené – zloženie komisie: JUDr. Peter Vačok, Ján Sudimák, Mgr. I.Lengvarský

-I.Kočajda oboznámil prítomných o jednaní s potencionálnym kupcom budovy, ale vzhľadom na nízku sumu /11.000.000,- Sk pre obe organizácie/ bolo toto ukončené
Sekretariát upozornil na opätovné nedodržiavanie Zmluvy o združení zo strany ZP SR – prezídium zašle opätovne ZP SR upozornenie o nedodržiavaní tejto zmluvy – schválené
P.Vačok vstúpi opätovne do jednania s prezidentom ZP SR p. Vinšom – termín do 31.12.2008
O.Bihari na základe úlohy z predchádzajúceho zasadania prezídia predniesol návrh rozvoja masovosti v ZŠK SR nasledovne: Tvorba rozpočtu: Uznesením najbližšej členskej schôdze stanoviť pevne zložky ročného rozpočtu v nasledovných častiach takto: RR-K=PČ /Ročný Rozpočet – Kancelária a rezervný fond = Prostriedky na činnosť/
Prostriedky na činnosť sa ďalej delia na:
20% - RM - rozvoj masovosti a podpora ZO
20% - M - mládež
60% - MS -kvalifikácie, MSR FCI, školenia rozhodcov, sústredenia, výjazdy - zasadania komisií FCI
"RM" - formou zapožičania materiálu ktorý bude klubu len zapožičaný, ale naďalej bude majetkom ZSK SR. V prípade, že ZO z akýchkoľvek dôvodov ukončí členstvo v ZŠK musí ZO tento materiál do 30dní od ukončenia členstva vrátiť. Zápožička však nebude vykonaná na ZO, ale na konkrétnu osobu - člena ZO, ktorá bude mať písomné poverenie ZO na prebratie materiálu a bude ZŠK zodpovedať za jej vrátenie v prípade ukončenia členstva v ZŠK. Zápožička bude vykonaná na zápožičkový list a potvrdená podpisom osoby ktorá materiál za ZO preberie. Je to oficiálna forma ktorá je legálna a fungujú na nej aj štátne a rozpočtové organizácie. Zápožicka - resp. jej finančná náhrada je vymáhateľná súdom. Konkrétne podmienky zapožičania ako aj zoznam materiálu možného na zapožičanie bude upravený smernicou/príloha návrhu/

-Semináre pre ZO ktoré by boli podmienkou prevzatia materiálu.
Finančná výška v percentách za ktorú sa materiál zapožičia a preplatia sa metodické semináre pre ZO je:
50% časti rozpočtu RM - Klub ktorý dosiahne najviac bodov. /bodový systém súčasťou smernice/
30% časti rozpočtu RM - klub na druhom mieste.
20% časti rozpočtu RM - klub na treťom mieste.
Výška percent pre rozvoj masovosti nesmie klesnúť pod stanovenú percentuálnu hranicu, prípadne je možné podľa prípadných ďalších návrhov jej výšku prispôsobiť, rovnako aj počet „dotovaných“ ZO. – NESCHVÁLENÉ
R. Danek navrhol osloviť významných slovenských kynológov, ktorí by boli uvedení v zozname ako lektori a ktorí by boli ochotní svojimi poznatkami napomáhať rozvoju kynológie. Jednotlivé kluby by si ich mohli vyžiadať ako školiteľov a finančné prostriedky spojené s ich činnosťou by hradilo ZŠK SR z financií určených na rozvoj masovosti – schválené – ZŠK SR osloví jednotlivé ZO, aby si pripravili na konferenciu svoje návrhy rozvoja masovosti

11. J.Štaudinger navrhol doriešiť hmotnú zodpovednosť zamestnanca, poistenie zamestnanca za škody spôsobené organizácii a revíziu účtovných dokladov - schválené - dorieši sekretariát s predsedom revíznej komisie – termín do 31.12.2008
12. Prezídium ZŠK SR určilo plán zasadnutí pre rok 2009 a termín konferencie nasledovne:
16.01.2009 Banská Bystrica
17.01.2009 Banská Bystrica
26.06.2009 Banská Bystrica
06.11.2009 Banská Bystrica
13. sekretariát upozornil na potrebu uverejnenia skúšobného poriadku IPO-V na webovej stránke – úloha pre I.Lengvarského – zabezpečiť preklad a zaslať na sekretariát – termín do 31.12.2008
14. sekretariát predložil ponuku firmy DOG TECH o spoluprácu formou internetového predaja – neschválené z kapacitných a personálnych dôvodov
15. sekretariát navrhol určiť lehotu na zúčtovanie dotácií – schválené – každá organizácia alebo jednotlivec, ktorý obdrží od ZŠK SR dotáciu, prípadne si ju uplatňuje, je povinný zúčtovať ju najneskôr do 21 dní od ukončenia akcie. V opačnom prípade bude poskytnutá finančná čiastka vymáhaná v zmysle zákona, prípadne nevyplatená.
16. sekretariát upozornil na potrebu vyhotovenia archivačného a skartačného poriadku – dorieši sekretariát spolu s predsedom Revíznej komisie p. Orolínom – termín do 31.12.2008
17. sekretariát požiadal P.Vačoka o predloženie požadovaných dokladov k zúčtovaniu poskytnutej dotácie na MS WUSV 2007 – dorieši P.Vačok – termín ihneď