ZŠK-SR > Zápisnice > 11.11.2011 Banská Bystrica

Schôdze sa zúčastnili všetci členovia prezídia okrem Ing. Tamášiho, ktorý sa ospravedlnil z vážnych zdravotných problémov a viedol ju Mgr. Ivan Kočajda. Predniesol program schôdze, ktorý bol schválený a podľa ktorého schôdza prebiehala.
 1. Úlohy uložené na predchádzajúcej schôdzi sa priebežne plnia.
 2. Štaudinger informoval prezídium o priebehu organizovania MVP vo Veľkej Ide, ktorá bol organizovaná pod vedením p. Schustera. Výstava bola úspešne zorganizovaná a predbežné vyúčtovanie je cca 6900 € zisk. Štartovné bolo 25 €, čo je podstatne menej ako na iných výstavách, avšak zabezpečilo vyšší počet prihlásených vystavovateľov. Prezídiom bolo schválené, že zo získaných finančných prostriedkov budú dodatočne vyčlenené finančné dotácie pre kluby, ktoré organizovali kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV v roku 2011.
 3. V ďalšom bode schôdze Mgr. Kočajda informoval členov prezídia o priebehu rokovaní na SKJ. Opakovane zdôraznil, že na Valnom zhromaždení SKJ nebola schválená kúpa budovy SKJ v Bratislave. ZŠK protestuje proti postupom a konaniu p. Ing. Štefíka pri kúpe budovy SKJ, nakladaní s majetkom a účelovým pozmeňovaním zápisníc zo zasadnutí Prezídia SKJ.
 4. Vypracovaný návrh nových stanov SKJ bol prezídiom ZŠK schválený.
 5. Bola vznesená oficiálna sťažnosť na fungovanie kancelárie SKJ, ktorá si riadne neplní svoje povinnosti (vyžiadanie si delegovaných rozhodcov a pod.).
 6. ZŠK bolo v roku 2012 pridelené organizovanie jarnej MVP v Nitre a NVP a MVP vo Veľkej Ide v júli 2012.
 7. Mgr. Igor Lengvarský predniesol návrh organizovania kvalifikačných pretekov na MS FCI, WUSV a FH, ktorý bol schválený nasledovne:
  • Kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV vo Vysokej pri Morave 14. – 15. 4. 2012
   Rozhodcovia: p. Ružička, Bihari, Klíma, fig. Barlík, Mecner, Mičuch
  • Kvalifikačný pretek + CACIT Kežmarok 19. – 20. 5. 2012
   Rozhodcovia: SVV1 p. Moré, IPO1 p. Danek, IPO3: p. Klíma, p. Markschläger, p. Igor Lengvarský, fig.: Mičuch, Mecner, Húšťava
  • MSR SÚCHNO 23. – 24. 6. 2012 Zvolenská Slatina
   Rozhodcovia: SVV1. Moré, IPO1: p. Adamuščin, SVV3: p. Štaudinger, IPO3: p. Peter Lengvarský, p. Klíma, p. Igor Lengvarský
   Figuranti: Mičuch, Húšťava, Tóth SVV, Mecner IPO1
  • Kvalifikačný pretek na MS IPO-FH 2012 – 2. kolo, Trenčín marec 2012
   Rozhodcovia p. Danek, p. Peter Lengvarský
  • 1. kolo kvalifik. na MS IPO-FH 2013 Lučenec
   Rozhodcovia: p. Čurila. P. Lengvarský
  • CACIT Tomášov+ M-SR ZŠK 2012, termín október 2012, IPO1, IPO3
   Rozhodcovia: p. Adamuščin, p. Benke, p. Majtás
 8. Vzhľadom k zmene skúšobného poriadku IPO bude vykonané školenie rozhodcov ešte pred sezónou, termín a miesto sa upresnia.
 9. Mgr. Igor Lengvarský informoval o výsledkoch reprezentantov na MS FCI a WUSV a doloží vyúčtovanie.
 10. Prezídium ZŠK SR berie na vedomie zmenu štatutára Zväzu potápačov Slovenska.
 11. Prezídium ZŠK schválilo odmeny pre najúspešnejších reprezentantov, ktorí budú pozvaní na zjazd ZŠK, kde budú odmenení.
 12. P. Danek vypracuje preklad nového skúšobného poriadku, ktorý bude následne zverejnený aj na internetových stránkach ZŠK. Treba upozorniť rozhodcov, že všetci, ktorí budú chcieť vykonať skúšku podľa medzinárodného skúšobného poriadku, budú musieť predtým absolvovať skúšku BH.
 13. V dňoch 12. – 13. 12. 2011 sa v Brede bude konať školenie rozhodcov o novom skúšobnom poriadku, poplatok je 350 Euro.
 14. Prezídium vyjadrilo poďakovanie p. Jánovi Giackovi a firme Trainig za sponzorovanie reprezentácií na MS FCI, WUSV ušitím reprezentačného oblečenia.
 15. Prezídium vypracuje návrh zmluvy na oblečenie reprezentantov, návrh sponzorskej zmluvy
 16. ZŠK schválilo možnosť presunutia termínu konania skúšok iba 1-krát po predchádzajúcej dohode s pôvodne delegovaným rozhodcom, ďalšie presúvanie termínu skúšky nebude schválené. Organizátor si bude musieť zažiadať o pridelenie iného – nového termínu.
 17. Na sekretariáte ZŠK je možné si zakúpiť CD nového skúšobného poriadku, ktoré bolo vydané FCI.
 18. Prezídium berie na vedomie žiadosti p. Tótha, p. Klímu, p. Ružičku a p. Soboliča o nedelegovanie na akcie v roku 2012 z pracovných dôvodov
 19. Prezídium zaradilo do zoznamu rozhodcov, oprávnených posudzovať vrcholové skúšky SVV3 p. Morého
 20. Prezídium schválilo zaradenie p. Daneka do zoznamu rozhodcov, oprávnených posudzovať skúšky podľa Národného skúšobného poriadku
 21. Prezídium schválilo nové pravidlá Obedience + štatút rozhodcu + štatút stewarda, platné od 1. 1. 2012