ZŠK-SR > Zápisnice > 16.01.2009 N/A

Prezídium ZŠK SR 16.1.2009

- bod č. 10 zo zasadnutia z 8.11.2008 /kniha úloh/ – splnené
- rezervný fond bude vytvorený z prostriedkov ZŠK SR podľa aktuálnych nákladov na chod kancelárie vo výške 10.000, – €
- jednania ohľadom budovy v Košiciach boli vykonané s tým, že ZŠK SR vstúpi do písomného styku so Zväzom potápačov SR a budova bude potápačom ponúknutá na odpredaj. Do doby vysporiadania podielu ZŠK SR bude budova kontrolovaná p. Jánom Sudimákom, ktorý obdrží od ZŠK SR písomný mandát a poverenie. Predmetom kontroly bude hospodárenie budovy, technický stav, kontrola účtovných dokladov, obsadenosť budovy, atď. Kontrola bude vykonávaná z pravidla 1x mesačne o čom bude spracovaná písomná správa do 7 dní od uskutočnenia kontroly.
- úloha č. 13 zo dňa 8.11.2008 – nesplnená – prenesená na p. Dušana Majtasa a p. Rudolfa Daneka do konca februára
- hmotnú zodpovednosť spracuje do 15.2.2009 Mgr. Ivan Kočajda a Mgr. Juraj Štaudinger
- úloha č. 17 – vyúčtovanie MS WUSV 2007 – splnená
- účtovná kontrola Daňovým úradom Bratislava 1 bola vykonaná a neboli zistené žiadne nedostatky a chyby. Účtovníctvo bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou a platnými zákonmi.

Prezídium ZŠK SR schválilo program Konferencie ZŠK SR nasledovne:

1. Otvorenie
2. Voľba komisií /návrhová mandátová/
3. Správa o výcvikovom roku 2008
4. Vyhodnotenie skúškovej činnosti za rok 2008
5. Správa o práci s mládežou
6. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie
7. Návrh rozpočtu na rok 2009 a účtovné vyhodnotenie MS WUSV 2007
8. Návrh rozvoja masovosti8./ Plán akcií na rok 2009
9. Diskusia
10. Záver

Úlohy zo zasadnutia Prezídia

 

1. D. Majtas – uskutočniť školenie rozhodcov kvalifikačných pretekov deň pred pretekom v Chorvátskom Grobe
2. sekretariát – zabezpečí písomné vyrozumenie dotknutých rozhodcov
3. sekretariát – zabezpečí e-mailové adresy na jednotlivé ZO
4. sekretariát – spracovať poverenie pre p. Jána Sudimáka na kontrolu budovy v Košiciach do 20.1.2009
5. sekretariát – zaslať list ZPS SR, v ktorom budú vyzvaní k zasielaniu pravidelných štvrťročných správ o hospodárení budovy. Zaslať oznámenie o poverení p. Jána Sudimáka kontrolami budovy do konca januára
6. Mgr. J.Štaudinger, Mgr. I. Kočajda, O.Bihari – zodpovední za koordináciu práce oblastných zástupcov pre výcvik, semináre a rozvoj masovosti
7. sekretariát – dodať p. Rudolfovi Danekovi aktuálny zoznam platiacich ZO do konca januára
8. R. Danek – spracovať mapu pokrytia ZO v SR do konca februára
9. sekretariát – zaslať písomnú odpoveď p. Matúšovi Balúnovi ohľadom žiadosti na rozhodcu z výkonu ZŠK SR do 5.2.2009