ZŠK-SR > Zápisnice > 16.03.2012 Banská Bystrica

Predseda ZŠK Mgr. Juraj Štaudinger privítal prítomných, otvoril zasadnutie a prečítal navrhovaný program zasadnutia prezídia. Program bol jednomyseľne prijatý.
J. Štaudinger a I van Kočajda informovali prezídium o situácií v SKJ.
Novela medzinárodného skúšobného poriadku J. Štaudinger informoval o priebehu školenia rozhodcov. Rozhodcovia dostali zdarma metodické DVD k medzinárodnému skúšobnému poriadku IPO.
Vzhľadom na nejasnosti v novom poriadku má byť v Maďarsku zasadanie FCI. Zasadnutia sa zúčastní I.Lengvarský a náklady spojené s jeho účasťou na tomto zasadaní zaplatí ZŠK.
I. Lengvarský pripraví metodický materiál, ktorý sa zverejní na stránke ZŠK aby bol k dispozícii verejnosti.
Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili preškolenia, nebudú posudzovať žiadne akcie do doby, kým sa nepreškolia na nový skúšobný poriadok.
V prípade, že bude v Nemecku oficiálne vydaná spresňujúca metodika, alebo iný doplnkový vykonávací predpis k novému skúšobnému poriadku, bude ratifikovaný ZŠK pre použitie a platnosť v SR.
Pes musí mať na skúške z výkonu výkonnostnú knižku. Pre skúšku prvého stupňa je povolené, ak je to možné, zapísať skúšku priamo do rodokmeňa.
Pre tento rok je umožnené organizovať kynologickým klubom, ktoré majú nahlásený riadny termín skúšky IPO, aby pred týmto termínom mohli bez poplatku usporiadať mimoriadny termín IPO skúšky na ktorej bude možné skladať len skúšky BH. Uvedené opatrenie má odstrániť problémy usporiadateľov a účastníkov skúšok IPO v súvislosťou s tým, že BH skúška je povinná pred akoukoľvek skúškou 1 stupňa podľa medzinárodného skúšobného poriadku.
Príprava príspevkov na Konferenciu ZŠK.
Skúšky a štatistika skúšok – J. Adamuščin
Výcviková komisia – I. Lengvarský
Správa o činnosti ZŠK – J. Štaudinger
Rozpočet a financie – I. Kočajda
Prezídium ZŠK schválilo odmeny reprezentantom v nasledovnom rozsahu:
E. Panáková 300 €
J. Lengvarský 300 €
J. Adamuščin 300 €
J. Vnenčák 200 €
D. Mináriková 200 €
prezídium zároveň schválilo výrobu plakiet a pohárov pre ocenených kynológov.
Universalsieger 2012 úprava podmienok kvalifikácie. Ruší sa povinnosť zúčastniť sa výstavy vo Vyhniach a posúdenie exteriéru bude vykonané po II. kvalifikačnom preteku. Posudzovateľom bude A. Majsniar.
J. Lengvarský ako minuloročný víťaz pôjde automaticky na Universalsieger 2012.
Členovia prezídia sa uzniesli, že sa nebudú zapájať do internetových diskusných fór.
Príprava a zloženie reprezentačných družstiev.
WUSV – vedúci družstva I. Lengvarský
FCI – sú dvaja kandidáti A. Štrasser, A. Hinerová
Úprava náhrad pre rozhodcov na skúškach z výkonu Náhrada za cestovné náklady bola stanovená na 0,2 €/km a 30 € za posudzovanie a aj figurovanie.
Prezídium schválilo návrh J. Adamuščina na zaradenie kategórie mládeže SMP na M-SR ZŠK.
Príspevky do Novín kynológov k seriálu o osobnostiach Slovenskej kynológie.
číslo 3–4 J. Sudimák
číslo 5–6 D. Mecner
číslo 7–8 A. Štrasser
číslo 9–10 J. Adamuščin
číslo 11–12 J. Štaudinger
Prezídium schválilo spracovanie materiálov z histórie vrcholných výcvikových podujatí.
Prezídium poverilo I. Kočajdu a J. Štaudingera prejednaním možnosti vytvorenia rebríčka krajín v rámci FCI.
Prezídium prerokovalo opakujúce sa problémy v komunikácií so sekretariátom SKJ, kde pracovníčka zložila p. R. Chlebanovej telefón.
Prezídium schválilo odmenu pre p. R. Chlebanovú
Prezídium poverilo p. R. Chlebanovú vyžiadať od SKJ zápisnice zo zasadaní prezídia SKJ a zasadaní Valnej hromady SKJ.
Prezídium schválilo nové ZO za svojich členov: ZŠK Nitra Dog, Mondioring Club Slovakia, KK Kolinovce, ZŠK Dogfestival
Prezídium berie na vedomie žiadosť p. Júliusa Benoviča o pozastavenie činnosti rozhodcu z výkonu na dobu neurčitú
Zapísal Ing. Pavel Tamáši