ZŠK-SR > Zápisnice > 16.07.2010 N/A

Miesto: Ranč Nový Dvor fy z Polytanu SK, Malý Lapáš 1
Prítomní: J. Štaudinger, I. Kočajda, J. Adamuščin, R. Danek, D. Mecner, P. Tamáši
Neprítomní: I. Lengvarský - ospravedlnený pre PN
Hostia: O. Bihari, R. Chlebanová - tajomník ZŠK SR

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda Prezídia ZŠK SR Juraj Štaudinger. V úvode predniesol navrhovaný program zasadnutia, ktorý prítomní jednohlasne schválili.
Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí: J.Štaudinger konštatoval, že úlohy udelené jednotlivým členom prezídia sa plnia.

V rámci diskusie k jednotlivým úlohám boli definované nasledovné nové úlohy :

  • Doriešiť odkúpenie pozemku pod budovou ZŠK SR v Košiciach. Zodpovední : J. Štaudinger a I. Kočajda.
  • Zabezpečiť články rozhodcov z 3. Kvalifikačného preteku vo Vranove nad Topľou za účelom zverejnenia v Novinách kynológov. Zodpovední: J. Adamuščin a R. Danek
  • Urýchliť dopracovanie štatútu rozhodcu. Návrh rozposlať členom prezídia. Zodpovedný: P. Tamáši

Tábor talentovanej mládeže 2010

Predsedníctvo na žiadosť J. Štaudingera odsúhlasilo doplatok 500,- Eur na krytie nákladov na Tábor talentovanej mládeže, ktorý v čase rokovania Prezídia prebiehal na Ranči Nový Dvor fy z Polytanu SK. Prezídium odsúhlasilo Jánovi Tóthovi odpustenie poplatku 66,39 Eur (2000 Sk) za konanie mimoriadnych skúšok mimo kalendára akcií na rok 2010. Zároveň členovia Prezídia vyslovili poďakovanie J. Tóthovi, že umožnil bezplatne konanie tábora talentovanej mládeže v priestoroch svojho výcvikového strediska.

Prevádzka internetovej stránky

J. Štaudinger a O. Bihari informovali členov Prezídia o problémoch s prevádzkou internetovej stránky ZŠK SR. Ku kritike aktuálnosti stránky sa pripojili aj ostatní členovia prezídia. Vyjadrili nespokojnosť hlavne s rýchlosťou aktualizácie stránky. Na riešenie daného stavu Prezídium prijalo nasledovný návrh I. Kočajdu - „Vypracovať doplnok ku zmluve s administrátorom stránky obsahujúci zmluvnú pokutu 100,- Eur za každú oneskorenú aktualizáciu stránky“. Návrh vypracuje R. Chlebanová.

Zasadanie valnej hromady SKJ

J. Štaudinger a I. Kočajda informovali členov Prezídia o zasadnutí Prezídia SKJ. Prezídium udelilo mandát J. Štaudingerovi na usporiadanie a vyhodnotenie konkurzu na výber generálneho sekretára pre usporiadanie medzinárodnej výstavy psov v roku 2011. Zároveň mu udelilo mandát na výber miesta pre usporiadanie výstavy.

Finančná dotácia z Ministerstva školstva

J. Štaudinger a I. Kočajda informovali Prezídium o výraznom krátení príspevku z Ministerstva školstva pre rok 2011. Prezídium sa zaoberalo finančnou situáciou a navrhlo, aby boli vyzvaní všetci členovia ZŠK SR s požiadavkou na aktívne zapojenie sa do získavania sponzorských príspevkov . Zároveň Prezídium prijalo rozhodnutie o zaslaní listu vedúcim reprezentačných tímov pre rok 2010, ktorým budú informovaní o finančných možnostiach krytia nákladov na reprezentáciu. Odoslanie listu zabezpečí R. Chlebanová.

Prezídium schválilo vyplatenie odmeny 200,- Eur p. Markschlägerovi za vykonanie školenia rozhodcov, ktoré sa konalo 20.3.2010 v Dudinciach.

Príprava článkov o Metodike výcviku Obedience a ich zverejňovanie v kynologických časopisoch.

R. Chlebanová informovala Prezídium o pripravovanom seriáli článkov o metodike výcviku Obedience, ktoré píše Ing. Ingrid Tkáčová. Seriál bude zverejnený v NK. Zverejňovanie v iných časopisoch, alebo iných médiach je plne v kompetencii autorky.

Prezídium prerokovalo žiadosť Boxer klubu SR o definovanie podmienok, za ktorých by sa ich chovateľský klub mohol stať členom ZŠK SR.

Odpoveď s definovaním podmienok pripraví J. Štaundinger.

Žiadosť D. Majtása o preplatenie nákladov za posudzovanie MS FH

Prezídium prerokovalo žiadosť D. Majtása ohľadne preplatenia nákladov za posudzovanie MS FH. Vzhľadom na to, že uvedené prostriedky neboli dopredu rozpočtované a schválené, taktiež Prezídium nedalo súhlas na vyslanie D. Majtása posudzovať výkony MS FH, nemôžu byť tieto náklady uhradené z prostriedkov ZŠK SR.

Prijatie nových klubov za členov ZŠK SR.

Prezídium prerokovalo a schválilo prijatie nových klubov za členov ZŠK SR. Boli prijaté nasledovné kluby: Mondioring SK Sereď, KK Topolčany, KK Malinovo.
Zapísal: Pavel Tamáši V Nitre, 18.7.2010