ZŠK-SR > Zápisnice > 17.01.2009 N/A

Konferencia ZŠK SR 17.1.2009

 

Program:  
1.
Otvorenie konferencie
2.
Schválenie navrhnutého programu schôdze
3.
Voľba komisií
4.
Správa o výcvikovom roku 2008
5.
Vyhodnotenie skúškovej činnosti
6.
Správa o práci s mládežou
7.
Správa revíznej komisie a správa o hospodárení
8.
Návrh rozpočtu na rok 2009 a účtovné vyhodnotenie MS WUSV 2007 Bratislava
9.
Plán akcií na rok 2009 a návrh rozvoja masovosti
10.
Diskusia
11.
Schválenie uznesení
12.
Záver

 

1. Prítomných privítal, konferenciu otvoril a viedol prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger
2. Na úvod konferencie dal Mgr. Štaudinger hlasovať o programe konferencie. Prítomní odsúhlasili navrhnutý program jednohlasne.
3. V ďalšom bode rokovania boli predstavení navrhovaní členovia Mandátovej komisie – p. Nahálka, p. Lisoňová, p. P. Lengvarský. Prítomní vo verejnom hlasovaní jednohlasne odsúhlasili všetkých menovaných členov.
V krátkom príhovore Mgr. Juraj Štaudinger retrospektívne zhodnotil činnosť za rok 2008. Poďakoval organizátorom, rozhodcom a pretekárom, ktorí sa zúčastnili MS WUSV 2007, kladne ocenil organizáciu a priebeh regionálnych pretekov v roku 2008, delegátov základných organizácií oboznámil so všeobecnými zásadami prípravy, organizovania a priebehu skúšok a pretekov v roku 2009, vyzdvihol význam rozvoja masovosti kynológie a potrebu zachovania, resp. zvýšenia úrovne kynológie na Slovensku.
4. Správu o výcvikovom roku 2008 predniesol p. Dušan Majtas. Prítomných oboznámil s uskutočnenými podujatiami národného a medzinárodného významu počas roka 2008, vyzdvihol priebeh slovenských kvalifikačných pretekov a majstrovstiev sveta v USA a Belgicku.
5. Organizáciu a priebeh skúšok podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku za rok 2008 vyhodnotil p. Ondrej Bihari. Bolo konštatované, že počet uskutočnených skúšok oproti minulému roku vzrástol, celková činnosť v tejto oblasti bola vyhodnotená pozitívne. Prípravy a priebeh kynologických akcií sa zaobišli bez vážnejších priestupkov a pochybení. Rozvoj bol zaznamenaný vo všetkých špecializáciách (IPO, SVV, Obedience). Pri príprave, organizovaní a priebehu skúšok sa dodržiavajú stanovené zásady.
6. Prácu s mládežou hodnotil Mgr. Štaudinger. Vyzdvihol význam projektov, ktoré napomáhajú rozvoju mládeže v oblasti kynológie a poďakoval p. Kuckovej, Mgr. Kočajdovi a p. Tóthovi za spoluprácu a aktivity. Ocenil finančnú podporu poskytnutú kynologickým klubom PO&VA Šamorín.
7. Správu revíznej komisie a správu o hospodárení predniesol p. Nahálka namiesto ospravedlneného p. Morého. Bolo konštatované, že hospodárenie ZŠK SR je účelné a mierne nárastové. Finančné prostriedky sa v roku 2008 využívali účelne a zodpovedne. Komisia preverujúca hospodárenie ZŠK SR vydala výrok, že účtovná evidencia je vedená v súlade s platnými zásadami a predpismi, v súlade so schváleným rozpočtom. Mgr. Kočajda doplnil hodnotiacu správu o informáciu, že v roku 2008 ZŠK SR hospodáril a ukončil účtovné obdobie so ziskom.
8. Mgr. Kočajda oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2009. Vzhľadom na finančnú situáciu a perspektívy v rozpočtových kapitolách SR, možnosti pridelenia dotácie z Ministerstva školstva SR na činnosť a rozvoj kynológie pre rok 2009, sa v návrhu rozpočtu uvažovalo aj s variantom vytvorenia Rezervného fondu a v prípade, ak to bude potrebné, aj prechod na úsporný režim hospodárenia ZŠK SR. Pred hlasovaním o navrhovanom rozpočte zaznel dotaz p. Benoviča, či sa v návrhu rozpočtu kalkuluje aj s čiastkami na mimoriadne skúšky. Odpoveď bola kladná. Prítomní hlasovali o „Návrhu rozpočtu na rok 2009“ a odprezentovaný materiál jednohlasne odsúhlasili a prijali bez pripomienok.
Ďalej bolo z hľadiska hospodárenia vyhodnotené podujatie „ MS WUSV 2007“, ktoré sa konalo v Bratislave. V zmysle úlohy zo zasadnutia Prezídia ZŠK SR z 8.11.2008 boli v stanovenom termíne predložené požadované doklady k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie. O rozpočte na MS WUSV 2007, k poskytnutej dotácii, sponzoringu, čerpaniu prostriedkov aj o organizačnom priebehu akcie informoval JUDr. Peter Vačok. Prítomní aj slovne ocenili organizačné zabezpečenie aj celý priebeh podujatia.
9. Zoznam kynologických akcií pre rok 2009 na Slovensku je skompletizovaný v dokumente „Kalendár kynologických akcií 2009, o ktorom dal Mgr. Štaudinger hlasovať. Uvedený dokument bol jednohlasne odsúhlasený. Mgr. Kočajda oboznámil prítomných s koordináciou kynologických akcií v budúcnosti (výcvikové a chovateľské podujatia), navrhol spoluprácu základných organizácií v spoločnom regióne. Koordinácia celoslovenských akcií a podpora masovosti kynológie by bola zastrešená regionálnymi zástupcami. Uvažuje sa o organizovaní odborných seminárov, publikačnej činnosti a pod. podľa záujmu členov základných organizácií.
10. V diskusii zazneli príspevky k týmto témam:
a) p. Domonkoš vyzval zástupcov základných organizácií na finančnú pomoc v oblasti podpory činnosti rozvoja mládeže. Navrhol finančný príspevok 10 eur od každej základnej kynologickej organizácie. Názor bol ocenený, konštatované bolo, že finančný príspevok na podporu činnosti mládeže nebol nikde definovaný a preto zostáva na báze dobrovoľnosti. Všeobecný koncept podpory mládeže bol prezentovaný v bode 6 a 9.
b) p. Adamuščin v súvislosti s kvalifikačnými pretekmi vzniesol návrh, aby pred každým pretekom boli predmety na stopy vopred označené; a aby šľapači boli určení tak, že by sa pri šľapaní striedali, aby nemali pretekári našľapané stopy na niekoľkých pretekoch od tých istých šľapačov. Z predneseného vyplynula úloha pre p. Petra Lengvarského a p. Majtasa, aby na uvedené skutočnosti na kvalifikačných pretekoch dohliadli.
c) p. Benovič predniesol príhovor k retrospektíve slovenskej kynológie za rok 2008 a poukázal na okruhy, týkajúce sa rozhodcov, ich odbornej spôsobilosti, lojalitu, vzdelávanie, preškolenie nadväzne na medzinárodné trendy. Záver: bola vznesená požiadavka na skvalitnenie odbornej spôsobilosti rozhodcov nominovaných na kvalifikačné preteky.
Na príspevok o rozhodcoch reagovali: p. Mgr. Štaudinger, JUDr. Vačok, Mgr. I.Lengvarský, Mgr. Kočajda, p. Majtas, p. Adamuščin, p. P. Lengvarský, p. Novota, p. Bihari. Členovia Prezídia zhodnotili činnosť rozhodcov na kvalifikačných pretekoch v roku 2008. Vyplynulo, že v roku 2009 (ešte pred prvými kvalifikačnými pretekmi) bude zabezpečené odborné preškolenie nominovaných rozhodcov v zmysle medzinárodných kritérií. Bude určených 5 rozhodcov, ktorým bude prezentovaná jednotná línia posudzovania. V súvislosti s preškolením rozhodcov p. P.Lengvarský vyslovil požiadavku, aby sa preškolenia mohli zúčastniť aj tí rozhodcovia, ktorí momentálne neposudzujú výkon alebo kvalifikačné preteky. Taktiež bola vznesená požiadavka, aby o kritériách posudzovania a výstupoch zo školenia boli informovaní aj pretekári (napr. v Novinách kynológov, resp. v iných dostupných periodikách). Ďalej bola vyslovená požiadavka sprísnenia kritérií na nomináciu na medzinárodné reprezentačné podujatia.
d) JUDr. Vačok informoval vo všeobecnosti o finančnom zabezpečení kynológie v SR do budúcna (dotácie, sponzoring, účelné vynakladanie finančných prostriedkov a pod. ) a o práci v základných organizáciách na podporu rozvoja kynológie. Prítomní sa zapojili do diskusie o možných zdrojoch príjmov na podporu a rozvoj kynológie na Slovensku (p. Tatarko, p. Bihari).
e) p. Nahálka vyslovil podnety a návrhy na zlepšenie koordinácie akcií v Kalendári kynologických akcií pre ďalšie roky.
f) Delegát ZO Piešťany vyslovil požiadavku, aby skúšky, preteky mohli byť zahájené pred 8:00 hodinou.
Mgr. Štaudinger a p. Bihari reagovali na bod 2 Organizačných pokynov a vysvetlili, že skorší začiatok je možný na základe oznámenia v Predbežnom hlásení o pripravovanej kynologickej akcii.
g) Delegát ZO navrhol, aby:
– materiály, ktoré budú v budúcnosti prejedávané na konferencii ZŠK SR , boli vopred elektronicky zaslané do ZO na preštudovanie pred termínom konania konferencie. K návrhu bolo zo strany vedenia zaujaté kladné stanovisko.
– sústredenie mládeže bolo organizované súčasne so sústredením reprezentácie pre medzinárodným podujatím, resp. na sústredenie mládeže by sa zabezpečila účasť reprezentantov, ktorí by pôsobili ako odborný garant akcie mládeže. K návrhu bolo zaujaté stanovisko v tom zmysle, že účasť reprezentantov je možné zabezpečiť.
11. Prítomní sa na Konferencii ZŠK SR dňa 17.1.2009 uzniesli a jednohlasne schválili:

1. Program konferencie ZŠK SR konanej dňa 17.1.2009
2. Správu o výcvikovom roku 2008
3. Vyhodnotenie skúškovej činnosti
4. Správu o práci s mládežou
5. Správu revíznej komisie
6. Správu o hospodárení a účtovné vyhodnotenie za rok 2008
7. Návrh rozpočtu na rok 2009
8. Účtovné vyhodnotenie MS WUSV 2007 Bratislava
9. Plán akcií na rok 2009
10. Návrh rozvoja masovosti kynológie

12. Na záver prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger poďakoval prítomným za účasť a konferenciu ukončil.
13. Správa Mandátovej komisie z Konferencie ZŠK SR dňa 17.1.2009:

Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania konferencie, ktorá zastupuje 2150 členov. Zo 136 platiacich organizácií je prítomných 42 organizácií, ktoré splnili podmienky hlasovania.

Zapísala: Ingrid Tkáčová