ZŠK-SR > Zápisnice > 19.02.2010 Banská Bystrica

Zasadnutie Prezídia ZŠK otvoril a prítomných nových členov privítal Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger
 1. Prítomným prečítal program zasadnutia, ktorý bol následne schválený
 2. Prezídium schválilo ako Prezidenta ZŠK Mgr. Juraja Štaudingera a ako viceprezidenta Mgr. Ivana Kočajdu
 3. Mgr. Ivan Kočajda prítomných informoval o proteste J. Vnenčáka na kritiku jeho vyúčtovania výjazdu. J. Vnenčákovi sa ospravedlnil a vysvetlili si navzájom, že kritika bola vznesená iba pre termín vyúčtovania nie pre samotné vyúčtovanie. J. Vnenčák vysvetlil, že k oneskoreniu došlo zo strany jednotlivých reprezentantov
 4. Ako štatutárny zástupcovia boli schválení Mgr. Juraj Štaudinger a Mgr. Ivan Kočajda, pričom pri manipulácii s financiami z účtu ZŠK SR budú prítomné vždy dve osoby a to štatutárny zástupcovia alebo p. Chlebanová a jeden zo štatutárnych zástupcov
 5. Členovia prezídia si rozdelili kraje, za ktoré budú spracovávať delegovanie jednotlivých rozhodcov pri spracovávaní plánu akcií a to nasledovne :
  • Východoslovenský – Mgr. I. Lengvarský
  • Stredoslovenský – R. Danek
  • Západoslovenský – D. Mecner
  • J. Adamuščin zosumarizuje jednotlivé kraje a následne zašle na revíziu Mgr. Štaudingerovi
 6. Členovia prezídia D. Mecner, J. Adamuščin a Ing. Tamáši v rámci svojich možností budú na zasadnutia prezídia cestovať spoločne jedným vozidlom
 7. Mgr. Lengvarský oboznámil členov prezídia s tým, že na zasadnutí pracovnej komisie FCI bude opätovne preberaná otázka finančného ohodnotenia víťazov na pretekoch. Prezídium rozhodlo, že nebude podporovať návrh za schválenie finančného ohodnotenia
 8. ZŠK prijalo nových členov: KK Trstice, ZKK Interdog Equifarm OZ Malcov a KK Sliač
 9. Prezídium schválilo termíny ďalších zasadnutí na koniec júna, koniec augusta a začiatok decembra
 10. Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger.

Úlohy pre členov prezídia:

 1. R. Chlebanová a Ing. Tamáši spracujú zmeny stanov ZŠK SR vyplývajúce z prijatých bodov na Zjazde ZŠK SR zo dňa 23. 1. 2010
 2. R. Chlebanová zabezpečí elektronické adresy jednotlivých členov prezídia pre ich využitie na rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu
 3. Prezídium schválilo dozor členov prezídia nad jednotlivým kvalifikačnými pretekmi, výjazdmi na MS FCI, MS WUSV a MS FH. Úlohou bude zabezpečiť včasné napísanie článkov z pretekov posudzujúcimi rozhodcami, zabezpečiť vyúčtovanie do 21 dní po skončení akcie, do 48 hodín prostredníctvom administrátora stránky zabezpečiť výsledkové listiny na stránkach ZŠK, na M SR SÚCHNO zabezpečiť fotografa.
  • Dozor nad pretekmi vykonajú :
  • Chorvátsky Grob – Ing. Tamáši
  • Banská Belá – D. Mecner
  • Vranov nad Topľou – J. Adamuščin
  • MS FH – Mgr. Lengvarský
  • MS FCI – Mgr. Lengvarský
  • MS WUSV – D. Mecner
 4. Mgr. Lengvarský - nájsť riešenie, ako zabezpečiť na kvalifikačných pretekoch na poslušnosť IPO3 rozhodcu, dozorujúceho dlhodobé odloženie /niektorí z rozhodcov z časti IPO1/
 5. R. Danek spoločne s O. Biharim hľadať spôsob, ako vytvoriť elektronický kalendár akcií, kde by si jednotlivé kluby zadávali akcie tak, aby nedochádzalo k ich vzájomnému sa prekrývaniu, pričom hlavné termíny – termíny konania kvalifikačných pretekov by boli stanovené v termínoch, v akých sa konali v minulosti s minimálnou odchýlkou 1-2 týždňov
 6. Úlohy pre regionálnych zástupcov – stmeliť jednotlivé kluby, zlepšiť vzájomnú spoluprácu, zrýchliť a zefektívniť komunikáciu medzi klubmi a ZŠK, dohodnúť jednotlivé akcie na ďalší rok.
  Rozdelenie :
  • D. Mecner – Bratislavský kraj
  • J. Adamuščin - Trenčiansky kraj + Záhorie
  • Ing. Tamáši – Nitriansky kraj
  • Mgr. Lengvarský – Košický kraj
  • R. Danek – Žilinský kraj + Považie
  • O. Bihari – Banskobystrický kraj
  • J. Sudimák – Prešovský kraj
 7. R. Chlebanová skontrolovať rozhodcov, či sú členmi ŽŠK – splnené
 8. Mgr. Lengvarský a Ing. Tamáši spracujú štatút rozhodcu a postup, ako sa ním stať
 9. J. Adamuščin spracuje štatút pretekára, reprezentanta a vedúceho tímu na MS
 10. Dňa 20. - 21.3.2010 sa uskutoční školenie rozhodcov, ktoré budú viesť p. Mgr. Lengvarský a Mgr. Štaudinger, R. Chlebanová zabezpečí oslovenie lektorov. V rámci uvedeného školenia bude vykonané taktiež školenie rozhodcov Asociácie záchranárskych psov Slovenska
  J. Gajdošom
 11. J. Adamušin zabezpečí štatistiku vykonaných skúšok za rok 2010
 12. Prezídiu rozhodlo, že členovia prezídia vykonajú námatkové kontroly vykonania skúšok v ich regióne. R. Chlebanová zabezpečí ich splnomocnenie. Po vykonaní kontroly člen prezídia do 14 dní spracuje výsledky a zašle ich na sekretariát. Kontroly sa budú vykonávať za účelom dodržiavania všetkých pravidiel pre usporiadanie skúšok
 13. Mgr. Lengvarský spolu s R. Chlebanovou zašlú list na FCI so zoznamom rozhodcov, ktorí budú môcť posudzovať akcie v zahraničí
 14. R. Danek + Mgr. Lengvarský zabezpečia preskúšanie p. Lenárda ako rozhodcu,
  J. Adamuščin jeho hospitácie na skúškach
 15. J. Adamuščin požiadal, aby bol vyradený zo zoznamu rozhodcov národného skúšobného poriadku a aby nebol vysielaný na posudzovanie skúšok podľa NSP
 16. R. Chlebanová odpovie  žiadateľom o rozhodcov, že po spracovaní štatútu rozhodcu im bude vysvetlený ich ďalší postup
 17. Ako vedúci reprezentácií na MS FCI a WUSV boli určení : Mgr. Lengvarský na MS FCI a D. Mecner na MS WUSV, zabezpečiť do 31.3. 2010 predbežné rozpočty
 18. Mgr. Lengvarký bol vyslaný na zasadnutie pracovnej komisie FCI konanej v mieste konania MS FCI dňa 13.3. 2010
 19. Mgr. Kočajda sa má spojiť so spoluvlastníkmi budovy v Košiciach a hľadať riešenie jej najefektívnejšieho využitia
 20. R. Chlebanová nadniesla požiadavku na zabezpečenie nového počítača pre potreby ZŠK a SÚCHNO čo bolo schválené, ZŠK sa bude podieľať pri jeho zabezpečení 50 %
 21. R. Chlebanová s Mgr. Kočajdom zabezpečia vloženie finančnej hotovosti získanej z uspokojenia poslednej pohľadávky ZŠK SR z majetku ZTŠČ na účet v Tatra banke
 22. Mgr. Lengvarský na požiadanie pracovnej komisie WUSV spracuje správu, ako sa u nás školia rozhodcovia
 23. Ing. Tamáši – uviesť skúšobný poriadok Obedience viac do života, spropagovanie uvedeného skúšobného poriadku na národných akciách, prípadne spracovať a uviesť do praxe spracované DVD
 24. Mgr. Štaudinger - spracovať skartačný poriadok, nakoľko sa hromadia písomnosti v sklade písomností.

Úlohy pre revíznu komisiu:

 1. Vykonávať kontrolu v zmysle stanov, jeden krát za pol roka a spoločne s p. Sudimákom aj kontrolu budovy v Košiciach .