ZŠK-SR > Zápisnice > 23.01.2010 Kremnička, Banská Bystrica

Program

 1. Otvorenie Zjazdu
 2. Voľba komisií (návrhová , mandátna, revízna, volebná)
 3. Schválenie programu Zjazdu ZŠK SR
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Schválenie Kalendára kynologických akcií na rok 2010
 6. Správa Prezidenta ZŠK SR (J. Štaudinger)
 7. Správa Výcvikovej komisie (I. Lengvarský , D. Majtas)
 8. Správa o skúškovej činnosti (O. Bihári)
 9. Správa o práci s mládežou (J. Štaudinger)
 10. Spáva o školeniach „Výcvikár - figurant“ (R. Danek)
 11. Správa zástupcu v pracovnej komisii FCI pre sekciu Obedience (I. Tkáčová)
 12. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (P. Vačok)
 13. Ocenenie za vzornú reprezentáciu + ocenenia pri príležitosti 20.výročia založenia ZŠK SR
 14. Návrh rozpočtu na rok 2010
 15. Voľby Prezídia ZŠK SR
 16. Diskusia
 17. Uznesenia
 18. Záver
 1. Prítomných privítal, Zjazd otvoril a viedol JUDr. Peter Vačok.
 2. V druhom bode rokovania boli navrhnutí zástupcovia do komisií:
  - návrhová
  - mandátna
  - revízna
  - volebná
  Prítomní vo verejnom hlasovaní jednohlasne návrh do komisií odsúhlasili.
 3. Pred hlasovaním o programe Zjazdu odznel návrh na zmenu, tzn. aby pred hlasovanie o voľbe kandidátov do Prezídia ZŠK SR (bod 15.) bola zaradená diskusia k tomuto bodu. Keďže prítomní odhlasovali program tak, ako bol navrhnutý (za: 46 prítomných, proti 22, zdržali sa: 2), hlasovanie o zmene programu nebolo opodstatnené.
 4. Rokovací poriadok Zjazdu bol jednohlasne odsúhlasený.
 5. Pred hlasovaním o Kalendári kynologických akcií na rok 2010 (ďalej len „KKA“) prebehla diskusia o jeho tvorbe a potrebe zosúladení významných akcií. Na otázku, kto posudzuje AD skúšku odznelo, že právo posudzovania AD skúšky majú všetci bonitační komisári tak isto, ako je to v Nemecku. Pán Adamuščin požiadal, aby bol na posudzovanie skúšok SVV namiesto neho nominovaný niekto iný, nakoľko nie je rozhodcom SVV: Predložený KKA schválilo 66 prítomných, 6 sa zdržalo hlasovania.
 6. Prezident ZŠK SR p. Štaudinger predniesol Správu o 20 ročnej histórii a činnosti Zväzu, v ktorej vyzdvihol a poďakoval reprezentantom za významné úspechy, poďakoval za prácu rozhodcom a ostatným organizátorom akcií, zhodnotil Majstrovstvá sveta, v krátkosti oboznámil prítomných so spôsobom financovania, spomenul zreteľa hodné akcie, prácu s mládežou, semináre a pod. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 7. Správu Výcvikovej komisie za rok 2009 predniesol p. I. Lengvarský, ktorý zhodnotil výsledky na významných akciách (MS v stopách, MS FCI, MS WUSV) a ostaných pretekoch a skúškach. Prítomných oboznámil s uskutočnenými podujatiami národného a medzinárodného významu v r. 2009, vyzdvihol priebeh slovenských kvalifikačných pretekov a majstrovstiev sveta Poďakoval reprezentantom za účasť na medzinárodných kynologických akciách.
 8. Správu o skúškovej činnosti podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku za rok 2009 predniesol O. Bihari. Bolo konštatované, že počet skúšok poklesol, avšak počet účastníkov vzrástol, čo bolo zhodnotené ako pozitívne. Pri prípravách a priebehu vybraných kynologických akcií boli vykonané kontroly, na základe ktorých bolo zistené jedno porušenie. Kontroly vykonali p. Bihari a p. Tatarko. Prezentované boli kvalifikačné preteky v Štrbe z pohľadu rozvoja kynológie mládeže. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 9. Správu o práci s mládežou predniesol p. Štaudinger. Prezentoval projekt práce s nádejnou kynologickou mládežou, ktorý má jasné smerovanie. Poďakoval základným organizáciám, ktoré sponzorsky prispeli na akcie s mládežou (napr. výcvikový tábor na Lapáši a pod. ) Správa tvorí prílohu zápisnice.
 10. Bola prezentovaná správa o školeniach, ktorú predniesol p. R. Danek. Konštatoval, že v roku 2009 boli uskutočnené dve školenia „Výcvikár-figurant“ (v Nitre a Ivanke), kde osvedčenie výcvikára a figuranta súčasne získalo 13 účastníkov, 9 účastníkov neuspelo v previerke „figurant“, čo znamená, že získali iba osvedčenia výcvikár. Taktiež bol zorganizovaný seminár pre stewardov Obedience, kde 10 účastníkov získalo licenciu „steward pre SR“. V súčasnosti ZŠK SR eviduje 361 figurantov.
 11. O činnosti pracovnej komisie FCI pre Obedience informovala I. Tkáčová. Boli prezentované závery z dvoch stretnutí pracovnej komisie FCI, závery ktorých sa týkali organizácie, priebehu a vyhodnotenia MS 2009 v Obedience, ako aj pripravované zmeny v skúšobnom poriadku Obedience od r. 2011. Prítomní boli informovaní aj o Majstrovstvách SR 2009 v Obedience a o plánoch na rok 2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 12. Správu o hospodárení a správu revíznej komisie, ktoré pripravil p. F. Orolín (toho času PN) , predniesol p. Vačok. Bolo konštatované, že hospodárenie ZŠK SR za rok 2009 bolo vyrovnané. Finančné prostriedky sa využívali účelne a zodpovedne, bez zistených nedostatkov. Bolo prezentované, že komisia preverujúca hospodárenie ZŠK SR konštatovala, že účtovná evidencia za rok 2009 je vedená v súlade s platnými zásadami a predpismi a v súlade so schváleným rozpočtom. Správa tvorí prílohu zápisnice.
 13. Pri príležitosti 20. - ročného výročia vzniku ZŠK SR boli ocenení kynológovia, ktorí sa doteraz významne podieľali na rozvoji a úspechoch slovenskej kynológie a prispeli k šíreniu dobrého mena doma aj v zahraničí. Uznanie a ocenenie získali: Peter Vačok, Július Benovič, Igor Lengvarský, Peter Lengvaský, Pavel Tamáši, Janka Kucková, Janka Honíšková, Marek Lenárd.
 14. Mgr. Kočajda oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu ZŠK SR na rok 2010. Boli prezentované rozpočtové príjmy a výdavky v nadväznosti na významné podujatia (napr. Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta) a nevyhnutné položky rozpočtu. Taktiež sa rokovalo o možnosti investovania získaných finančných prostriedkov z delimitácie bývalého Zväzarmu a prípadného predaja budovy v Košiciach. Prítomní hlasovali o „Návrhu rozpočtu na rok 2010“ a prezentovaný materiál jednohlasne odsúhlasili a prijali bez pripomienok.
 15. Pred voľbou nového Prezídia ZŠK SR sa hlasovalo o alternatívach volieb navrhnutých kandidátov, a to spoločnej kandidátke alebo voľbe jednotlivo každého navrhnutého člena. Za spoločnú kandidátku hlasovalo 52 prítomných, za voľbu každého navrhnutého člena hlasovalo 23 prítomných, zdržali sa 4.
  Do hlasovania boli predložené tri návrhy na nové zloženie Prezídia ZŠK SR. Návrhy predložili Prezídium ZŠK SR, p. Kostelná, p. Domonkoš. Prezídium navrhlo týchto kandidátov: pp. Štaudinger, Adamuščin, I. Lengvarský, Danek, Tamáši, Kočajda, Mecner. Kandidáti navrhnutí p. Domonkošom bolil v tomto zložení: pp. Danek, Štaudinger, Kočajda, Majtas, Lengvarský P., Lengvarský I., Štrasser. Kandidátku, ktorú navrhla p. Kostelná (pp. Bihari, Mecner, Lengvarský, Adamuščin, Danek, Honíšková, Kočajda) stiahla po zvážení a pred hlasovaním sama predkladateľka. Skupinovú kandidátku navrhnutú Prezídiom ZŠK SR odsúhlasilo 70 prítomných. Návrh p. Domonkoša podporili 2 prítomní.
 16. V diskusii odzneli tieto príspevky:
   1. Návrh na zvýšenie ročného príspevku ZO do ZŠK o 10 EUR. Tento príspevok bude účelovo viazaný na rozvoj a podporu kynológie talentovanej mládeže. Návrh podporilo 60 prítomných , proti boli 4, zdržali sa 6.
   2. Investovanie finančných prostriedkov získaných z delimitácie majetku Zväzarmu.
   3. Využiteľnosť budovy v Košiciach a udelenie mandátu novému Prezídiu na predaj budovy v Košiciach – prítomní väčšinou hlasov odsúhlasili, 1 sa zdržal, nikto nebol proti.
   4. Investovanie voľných finančných prostriedkov v prípade výhodnej investície. Návrh podporila väčšina, nikto nebol proti, 2 sa zdržali hlasovania.
   5. Školenie figurantov na kvalifikačné preteky.
   6. Rozhodcovia, školenia rozhodcov a ich perspektívy. Mechanizmus pôsobenia rozhodcov na medzinárodnej platforme (preteky CACIT, CACT), zastúpenie SR v medzinárodnom zbore rozhodcov FCI. Postupový kľúč hodnotiaci pretekárov na Majstrovstvá sveta a spôsob prípravy reprezentantov.
 17. Uznesenie:
  Zjazd ZŠK schvaľuje:
  - program Zjazdu ZŠK SR
  - voľbu komisií (návrhová , mandátna, revízna, volebná)
  - rokovací poriadok
  - Kalendár kynologických akcií na rok 2010
  - prednesené správy uvedené v programe
  - návrh rozpočtu na rok 2010
  - voľbu Prezídia ZŠK SR
  - zvýšenie príspevku každej základnej organizácie ZŠK SR o 10 EUR , ktoré budú účelovo viazané na rozvoj talentovanej mládeže kynológie
  - udelenie mandátu Prezídiu ZŠK SR:
  - na nakladanie s majetkom z delenia bývalého Zväzarmu
  - na predaj budovy v Košiciach, ktorá je v spoluvlastníctve
  - na rozhodovanie o finančnom príspevku na kúpu nehnuteľnosti za výhodných podmienok
  Uznesenie bolo prijaté a schválené, nikto nebol proti, jeden sa zdržal hlasovania.
 18. Na záver p. Vačok ukončil Zjazd ZŠK SR a poďakoval sa prítomným za účasť.
 19. Správa Mandátovej komisie zo Zjazdu ZŠK SR dňa 23.1.2010:
  Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania konferencie, ktorá zastupuje 2166 členov. Zo 144 platiacich organizácií je prítomných 51 organizácií, ktoré splnili podmienky hlasovania.
  Zapísala: Ingrid Tkáčová
  V Bratislave, 28.1.2010