ZŠK-SR > Zápisnice > 28.01.2011 Banská Bystrica

 1. Situácia v SKJ informácia o stave rokovaní

  J. Štaudinger a I. Kočajda informovali prezídium o stave rokovaní s SKJ ohľadne riešenia vzniknutých problémov. Prezídium zobralo na vedomie poskytnuté informácie a schválilo návrh na zmenu stanov SKJ ohľadne organizovania medzinárodných výstav. Uvedený návrh podajú zástupcovia ZŠK na valnej hromade SKJ. Prezídium zároveň schválilo výzvu adresovanú prezidentovi SKJ Ing. Štefanovi Štefíkovi na dodržiavanie stanov SKJ. V prípade ich nerešpektovania bude ZŠK ako zakladajúci člen SKJ trvať na vyvodení zodpovednosti až po krajné riešenie, ktorým je podanie trestného oznámenia a vydanie predbežného opatrenia na zákaz nakladania s majetkom SKJ.
 2. Financovanie kvalifikačných pretekov na MS a reprezentácie v roku 2011

  Vzhľadom na neobdržanie účelovej dotácie zo strany Ministerstva školstva prikročilo prezídium k nasledovným opatreniam. Výjazd na MS FCI FH do Zadaru si zaplatia reprezentanti z vlastných prostriedkov. ZŠK zaplatí iba štartovné poplatky. Igor Lengvarský je poverený rokovaním z rozhodcami a figurantmi delegovanými na Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV ohľadne minimalizácie nákladov na cestovné. Očakáva sa, že delegovaní rozhodcovia a figuranti si nebudú uplatňovať cestovné náklady spojené s príchodom. V prípade nesúhlasu rozhodcov Igor Lengvarský navrhne ich zmenu.
 3. Školenie rozhodcov IPO v Dudinciach

  Poplatok za účasť na školení IPO rozhodcov plánované na 19. 3. 2011 v Dudinciach bude 10 € na úhradu nákladov na lektora. Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili ani minuloročného školenia rozhodcov a nezúčastnia sa ani tohtoročného školenia nebudú delegovaní na skúšky a preteky.
 4. Správa o hospodárení ZŠK

  Správu predniesol Ivan Kočajda a je v prílohe tejto zápisnice. Prezídium správu o hospodárení ZŠK vzalo na vedomie.
 5. Delegovanie záchranárskych rozhodcov

  Prezídium prerokovalo pripomienku k delegovaniu záchranárskych rozhodcov. Zoznam rozhodcov mal vypracovať p. Gajdoš, ktorý však do dnešného dňa zoznam rozhodcov pre posudzovanie záchranárskych akcii nedodal.
 6. Úprava návrhu Štatútu rozhodcu

  Na základe pripomienky Igora Lengvarského k vypracovanému návrhu štatútu rozhodcu odsúhlasilo prezídium pripomienku aby do štatútu bolo zapracované vekové obmedzenie pre výkon funkcie rozhodcu na vek do 70 rokov. Uvedené obmedzenie sa zavádza z dôvodu zosúladenia sa s pravidlami FCI.
 7. Organizovanie skúšok

  Prezídium prijalo uznesenie, že v prípade nekompletnosti podkladov z vykonaných skúšok, nebudú výsledky skúšok uznané.
 8. Zmeny v skúšobnom poriadku Obedience

  Prezídium zobralo na vedomie a schválilo zmenu v skúšobnom poriadku obedience v triede 3. Uvedená zmena skúšobného poriadku, vrátane jeho nového znenia bude zverejnená na internetovej stránke. Podstata zmeny je v zakomponovaní zmien prijatých FCI v medzinárodných pravidlách triedy 3.
 9. Noviny kynológov a informovanie o kvalifikačných pretekoch v roku 2011

  Prezídium prijalo uznesenie týkajúce sa potreby zlepšiť kvalitu článkov o uskutočnených akciách ZŠK a ich aktuálnosť v novinách kynológov. Za články a fotodokumentáciu z kvalifikačných akcií roku 2011 sú zodpovední nasledovní: Dezider Mecner – 1. kolo vo V. Pake, Ondrej Bihari – 2. kolo Lazany, Jozef Adamuščin – 3. kolo Vranov N/T, Anton Strasser – M-SR ZŠK Tomášov – Šamorín.
 10. Rozšírenie účasti na druhom kole kvalifikačných pretekov na MS FCI FH

  Kvalifikačné preteky na jar 2011 budú otvorené t. j. (nielen pre 5 pretekárov z jesene)
 11. Termíny zasadaní prezídia v ZŠK v roku 2011

  Zasadnutia sú plánované na jún a november. Bližšie termíny budú spresnené.
 12. Preplácanie nákladov na reprezentáciu na MS FCI v roku 2011

  Prezídium ZŠK prijalo uznesenie o preplatení nákladov spojených s účasťou reprezentantov na MS FCI v roku 2011 do maximálnej výšky 2000 Eur. V prípade dostatočných príjmov z medzinárodnej výstavy organizovanej ZŠK budú náklady preplatené v plnej výške.
 13. Určenie vedúceho reprezentačného družstva na jednotlivé MS v roku 2011

  Prezídium určilo že vedúcim reprezentačných družstiev na MS FCI, WUSV a FH bude Igor Lengvarský