ZŠK-SR > Zápisnice > 29.06.2012 Banská Bystrica

Bod 1.

Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger privítal prítomných, otvoril zasadnutie a prečítal návrh programu zasadnutia. Program bol jednohlasne schválený.

Bod 2.

Pridelené úlohy jednotlivým členom prezídia sa priebežne plnia.

Bod 3.

J. Štaudinger informoval o Medzinárodnej výstave psov, ktorá sa konala v marci v Nitre. Výstavu organizačne zabezpečil p. Javorčík. SKJ neposkytlo ZŠK SR požadované vybavenie na MVP. ZŠK zabezpečil propagačný stánok v spolupráci so SÚCHNO-m na prezentáciu plemena nemecký ovčiak. Prezentáciu zabezpečil p. Bihari. Napriek dobrej organizácii nebola v sobotu zvládnutá situácia s parkovaním. Personál nebol dostatočne kvalifikovaný a vznikali kolízne situácie pri parkovaní tak vystavovateľov, ako aj návštevníkov. V nedeľu sa chopil tejto úlohy p. Kondé so svojím personálom a zabezpečili parkovanie podľa požiadaviek usporiadateľa. Zo získaných finančných prostriedkov sa zakúpil potrebný materiál na organizovanie ďalších výstav. Potešujúce boli ďakovné listy od vystavovateľov aj rozhodcov.

Bod 4.

J. Štaudinger informoval o prípravách Národnej a Medzinárodnej výstave vo Veľkej Ide, ktorá sa bude konať v mesiaci júl. Opätovne bude zabezpečený propagačný stánok ZŠK SR a SÚCHNO. Budú predvedené ukážky výcviku a použiteľnosti NO – zabezpečí R.Chlebanová. Poukázal na nutnosť zlepšiť organizáciu výstavy, hlavne zabezpečiť dostatočný počet prenosných toaliet.

Bod 5.

Prezídium odsúhlasilo organizáciám kvalifikačných pretekov a podporovaných akcií nasledovné odmeny:
Vysoká pri Morave 330,-
Kežmarok 330,-
M-SR Obedience 150,-
M-SR BVK 330,- (formou zakúpenia pohárov)
BVK – prebehli už 3 kolá a to v Prašiciach, Handlovej a v Nitre. Na všetkých kolách bola veľká účasť pretekárov. Prezídium rozhodlo o preplatení cestovných nákladov rozhodcom ZŠK SR na M-SR BVK po dodaní článku do Novín kynológov a doložení potrebných dokladov k vyúčtovaniu cestovných náhrad spojených s touto akciou.

Bod 6.

Vedúcim reprezentačného družstva na MS FCI bude J. Vnenčák a na MS WUSV I. Lengvarský. ZŠK na MS FCI a WUSV uhradí ubytovanie a štartovné + cestovné náhrady vedúcemu družstva. Jednotlivým reprezentantom budú preplatené cestovné náhrady v prípade individuálneho umiestnenia do 20. miesta. Na MS IPO-FH budú reprezentantom preplatené cestovné náhrady v prípade individuálneho umiestnenia do 5. miesta. V prípade družstva pri umiestnení do 3. miesta budú preplatené cestovné náhrady všetkým, ktorí bodovali v rámci družstva.

Bod 7.

J. Adamuščin predniesol návrh na znovu sfunkčnenie Výcvikovej komisie ZŠK SR. Komisia by mala mať 3 členov, mali by sa pravidelne stretávať, riešiť problémy a spoločne vyberať rozhodcov – náplň a funkciu VK vrátane práv a povinností spracuje do 30. 10. 2012 J. Adamuščin.

Bod 8.

Prizvaný hosť p. A.Strasser predniesol predbežný návrh odmeňovania organizátorov a aktívnych kynologických klubov. Podrobne spracovaný návrh s bodovým hodnotením spracuje do 15. 7. 2012 a následne bude uverejnený na webovej stránke a v najbližšom vydaní Novín kynológov.

Bod 9.

Prezídium zostavilo komisiu, ktorá bude mať na starosti adeptov na rozhodcov z výkonu. Komisia bude pracovať v zložení: I. Lengvarský, R. Danek, J. Adamuščin. V termíne do 19. 10. 2012 spracujú podklady na vstupné a záverečné testy. J. Adamuščin spracuje do 15. 8. 2012 pozvánky na vstupné testy, I. Lengvarský zašle na sekretariát zoznam pozvaných adeptov. Poplatok za vstupné testy je stanovený na 33,- €.

Bod 10.

J. Štaudinger predniesol návrh propagácie ZŠK SR navonok. Propagácia bude spočívať napr. v ukážkach plemena NO na národných a medzinárodných výstavách, propagačný stánok ZŠK SR a SÚCHNO bude na všetkých významných akciách.
ZŠK SR vyhlasuje súťaž na nové logo ZŠK SR. Súťaž bude trvať do konca septembra 2012 a bude zverejnená na webovej stránke ZŠK SR. Víťazný návrh bude odmenený finančnou čiastkou 200,- € a musí byť dodaný v krivkách. I. Kočajda osloví s touto ponukou aj umeleckú školu.
J. Štaudinger navrhol uviesť na trh očkovacie preukazy, na zadnej strane ktorých bude znak ZŠK SR a SÚCHNO a odkaz na webové stránky týchto organizácií – schválené – zabezpečí J. Štaudinger.

Bod 11.

V dňoch 13. – 18. 8. 2012 sa uskutoční tábor talentovanej mládeže vo výcvikovom stredisku "z Polytanu" v Malom Lapáši. Prezídiom schválené finančné krytie je vo výške 2500,- € – zabezpečí R. Chlebanová.

Bod 12.

J. Štaudinger predniesol potrebu nákupu MTZ, potrebného na organizovanie výstav a významných kynologických akcií. ZŠK zakúpi priemyselný vysávač na exkrementy a projektor + plátno do propagačného stánku – zodpovedný P. Tamáši.

Bod 13.

V diskusii odznelo nasledovné:
– J. Štaudinger a I . Kočajda oboznámili prítomných a finančnou a personálnou situáciou v SKJ, ktorá je katastrofálna. I. Kočajda navrhol zaslať na SKJ list, v ktorom opätovne vyjadríme nesúhlas ZŠK SR s kúpou budovy na Furmanskej 9 – schválené – znenie listu zabezpečí I. Kočajda Ďalej informovali o pripravovaných nových stanovách SKJ a s rozdelením funkcií, ktoré navrhol zástupca Únie kynologických klubov p. J. Šuster nasledovne. Prezident SKJ bude zástupca jedného členského klubu SKJ, viceprezident z druhého členského klubu SKJ a predseda zboru rozhodcov z UKK
– Prezídium berie na vedomie odstúpenie p. A. Strassera z funkcie vedúceho reprezentačného družstva na MS FCI
– Prezídium prejednalo žiadosť KK Poprad Canislog o zrušenie, prípadne zníženie poplatku ZŠK SR za školenie výcvikár-figurant, ktoré prebehlo v Poprade – neschválené
– R. Chlebanová predložila žiadosť p. Dr. Fabrizia Coppola o zaradenie medzi adeptov na rozhodcu ZŠK SR – dorieši novo vytvorená komisia
– J. Štaudinger a I . Lengvarský zistia možnosti zabezpečenia oblečenia pre reprezentačné družstvá vo firmách z Polytanu – Ján Tóth a Training – Ján Giacko.
– Prezídium udeľuje finančnú odmenu 250,- € p. J. Garajčekovi za dlhoročnú nezištnú pomoc pri organizovaní kvalifikačných pretekov a zapezpečení reprezentačných sústredení
– Prezídium vyjadruje poďakovanie p. Tamášimu a p. Mecnerovi za spoluprácu pri riešení situácie v SKJ
– Prezídium prijalo nové ZO za svojich členov: MKK Dvorníky, KK Dendrit Svätoplukovo

Bod 14.

Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval Mgr. J. Štaudinger.