ZŠK-SR > Zápisnice > 30.10.2009 N/A

Prezídium ZŠK SR 30.10.2009

1./ Zasadnutie Prezídia ZŠK SR otvoril a prítomných privítal Prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger.

2./ Všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutia Prezídia ZŠK SR boli splnené.

3./ I.Lengvarský informoval o MS WUSV v Nemecku – po Cincinnati v USA najhoršie usporiadané majstrovstvá, celková zlá organizácia usporiadateľskej krajiny, zlá práca šľapačov a figurantov. Vyjadrená bola maximálna nespokojnosť všetkých účastníkov MS ako aj divákov. Zároveň oboznámil prítomných s tým, že stopy na budúcoročných MS v Seville budú položené na oráčine. Vzhľadom na to, že delegovanému rozhodcovi na MS WUSV musí preplácať náklady s výjazdom krajina, ktorá ho vysiela, ZŠK SR požiada prostredníctvom Mgr.I.Kočajdu SKJ o preplatenie nákladov spojených s výjazdom na MS WUSV z rozpočtu SKJ.

4./ J.Štaudinger podal správu z MM MSKS, kde nás reprezentovali tak dospelí, ako aj mládežníci. Akcia mala veľkú podporu Predsedníctva MSKS, ich mládež má záujem štartovať aj u nás. Poukázal na výrazne vyššiu výkonnosť českých pretekárov a uviedol, že naša spolupráca s MSKS sa bude naďalej rozvíjať. Ďalšie informácie podal aj D.Majtas, ktorý bol na týchto majstrovstvách ako rozhodca. V kategórii IPO3 zvíťazil Július Benovič a Adriana Nagyová obsadila v tej istej kategórii krásne druhé miesto. V kategórii SVV1 mládež sa na prvom mieste umiestnila Danka Nagyová a Veronika Lörinczová obsadila tretie miesto. V kategórii IPO1 mládež obsadila prvé miesto Nikola Palovičová a na druhom mieste skončila Sandra Hinerová. Reprezentačné družstvo mládežníkov mala na starosti Janka Strasserová, ktorá sa spolu so svojím manželom zhostila tejto úlohy na výbornú.

5./ J.Sudimák podal správu o budove v Košiciach čo sa týka obsadenosti budovy. Prítomným predložil grafický náčrt budovy podľa jednotlivých poschodí spolu s rozmiestnením jednotlivých nájomníkov a výmerou prenajatých priestorov. Informoval o spôsobe výmeny jednotlivých stavebných súčastí budovy, ktoré sa robia z IPORU a nemali by zaťažovať statiku budovy ale aj napriek tomu budeme žiadať od ZP Slovenska komplexný statický posudok budovy.

6./ Vzhľadom na nutnosť zjednotiť posudzovanie rozhodcov na kvalifikačných pretekoch, ZŠK SR usporiada pred kvalifikačnými pretekmi školenie vybraných rozhodcov, ktorí budú tieto preteky posudzovať. Zároveň sa uskutoční aj školenie rozhodcov podľa IPO, nakoľko do platnosti by mal od nového roku vstúpiť nový skúšobný poriadok.

7./ JUDr. Peter Vačok oboznámil členov prezídia s uzatvorením dohôd, smerujúcich k uspokojeniu poslednej pohľadávky ZŠK SR z majetku ZTŠČ.

8./ J.Štaudinger oboznámil prítomných s úrovňou posudzovania našich rozhodcov, ktorá je nízka a navrhol zriadiť komisiu, ktorá bude filmovať vybraté skúšky a preteky so zadaním skúšky.

9./ Prezídium ZŠK SR schválilo kvalifikačné preteky pre rok 2010 nasledovne:
a./ Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV
10. – 11.04.2010 Chorvátsky Grob
IPO3 – R.Danek, J.Klíma, Z.Molnár /H/
Figuranti: M.Barlík, M.Kuštár
IPO1 - M.Bočkai

08. - 09.05.2010 Banská Belá + M SR FCI
IPO3 – J.Honíšková, R.Danek, J.Klíma
Figuranti: J.Húšťava, P.Mičuch
IPO1 – J.Kucková

19. - 20.06.2010 Vranov nad Topľou + M SR SÚCHNO +
M SR mládeže
SchH3 – J.Klíma, L.Jánský /ČR/, R.Danek
Figuranti: D.Mecner, R.Prokopec
SchH1 – P.Čurila, J.Honíšková
Figurant: P.Trojanovič
SVV3 – Z.Tatarko
SVV1 – O.Bihari
Figurant: M.Tóth

b./ Kvalifikačné preteky na MS IPO-FH
27. – 28.03.2010 Vranov nad Topľou
Rozhodcovia: I.Lengvarský, D.Majtas

02. – 03.10.2010 Slovenské Nové Mesto
Rozhodcovia: I.Lengvarský, Z.Tatarko

10./ Jednotliví členovia prezídia obdržali zoznamy kynologických klubov podľa jednotlivých regiónov, ktorí oslovia predsedov klubov a zorganizujú s nimi stretnutie za účelom zjednotenia klubov, aby sa v budúcnosti neprelínali ich akcie v rámci regiónov.

11./

 1. J.Štaudinger vyjadril nespokojnosť s prácou vedúceho reprezentačného družstva p. Vnenčáka čo sa týka vyúčtovania jednotlivých akcií reprezentačného družstva a zároveň navrhol zmenu vedúceho reprezentačného družstva na nasledujúci rok
 2. I.Lengvarský oboznámil prítomných o školení rozhodcov, ktoré sa uskutoční v dňoch

6. – 8.12.2009 v Dortmunde. Predmetom školenia bude nový skúšobný poriadok

 1. Prezídium ZŠK SR sa zaoberalo postupovým kľúčom pre výber reprezentácie – v platnosti zostáva pôvodný postupový kľúč
 2. Prezídium ZŠK SR berie na vedomie žiadosť p. Antona Fabiana o nedelegovaní na športové kynologické akcie v roku 2010
 3. Prezídium ZŠK SR schválilo preplatenie cestovných nákladov J. Sudimákovi, ktoré sú spojené s kontrolami budovy v Košiciach
 4. J.Štaudinger ústne informoval o žiadosti p. Mravíka o zaradenie medzi rozhodcov pre výkon ZŠK SR – došlé žiadosti budú prejednávané v roku 2010 po schválení nových kritérií na výber rozhodcov
 5. Prezídium schválilo spôsob uznávania Obedience skúšok medzi ČR a SR. Zároveň schválilo, aby sa M SR Obedience konali ako otvorené majstrovstvá SR podľa platného skúšobného poriadku Obedience pre SR. Víťazom preteku v danej triede sa môže stať každý súťažiaci, avšak titul Majster SR v Obedience môže získať len občan SR. Titul sa bude vyhlasovať vo všetkých triedach.
 6. Sekretariát oboznámil prítomných so stavom hospodárenia a zostatkoch na účtoch a v pokladni k 30.10.2009
 7. Prezídium schválilo zakúpenie registračnej skrine
 8. Sekretariát upozornil na nezúčtovanú dotáciu p. Nahálku na Kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV a M SR FCI
 9. Prezídium schválilo odmenu pracovníčke sekretariátu vo výške 300,- €
 10. ZŠK SR prijalo za nových členov KK Matis Bratislava, a KK Slovenský raj-Smižany

12./ Úlohy:

a./ I.Kočajda – prejednať so Slovenskou kynologickou jednotou možnosť preplatenia nákladov, spojených s posudzovaním I.Lengvarského na MS WUSV v Nemecku /ubytovanie a cestovné/
b./ R.Chlebanová – zaslať mládežníkom a vedúcej reprezentačného družstva na MM MSKS ďakovné listy
c./ I.Lengvarský – do 3 týždňov nahlásiť na sekretariát miesto konania školenia vybratých rozhodcov a rozhodcov IPO
d./členovia prezídia – do konca novembra zaslať na sekretariát výsledky jednania s jednotlivými klubmi
e./ R.Chlebanová – pripraviť predbežný rozpočet na rok 2010
f./ R.Chlebanová – zabezpečiť termín a miesto konania Zjazdu ZŠK SR
g./ R.Chlebanová – zaslať samostatné pozvánky na zjazd /E.Panáková, P.Tamáši, P.Lengvarský, J.Benovič/
h./ R.Chlebanová – vyhotoviť štatistiku skúšok za rok 2009
ch./ I.Lengvarský – zaslať do 7 dní na sekretariát predbežný rozpočet na školenie rozhodcov v Dortmunde
i./ R.Chlebanová - uverejniť v NK článok J.Klímu na postupový kľúč
j./ R.Chlebanová – zaslať súhlasné stanovisko ohľadne Obedience zástupcovi SR pre Obedience v pracovnej komisii FCI
k./ R.Chlebanová – zaslať p. Nahálkovi opätovnú upomienku na nezúčtovanú dotáciu

13./ Zasadnutie ukončil a prítomným za účasť sa poďakoval prezident ZŠK SR Mgr. Juraj Štaudinger.