ZŠK-SR > Zápisnice > 31.03.2012 Banská Bystrica – Kremnička

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová)
 3. Schválenie programu
 4. Schválenie rokovacieho poriadku
 5. Správa Prezidenta ZŠK SR (J. Štaudinger)
 6. Správa o výcvikovej činnosti + školenie rozhodcov (J. Adamuščin)
 7. Správa o práci s mládežou (J. Štaudinger)
 8. Správa o školeniach výcvikár-figurant (R. Danek)
 9. Správa o činnosti Obedience (I. Tkáčová)
 10. Správa o stave slovenskej kynológie (I. Kočajda)
 11. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + J. Giacko)
 12. Schválenie výcvikových akcií na rok 2012 (I.Kočajda)
 13. Návrh rozpočtu na rok 2012 (I. Kočajda)
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

K bodu 1

Prítomných privítal, Konferenciu otvoril a viedol p. Juraj Štaudinger.

K bodu 2

Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí:
p. Petrek, p. Lipták a p. Tkáčová, ktorá bola navrhnutá aj ako zapisovateľka. Prítomní vo verejnom hlasovaní návrh do komisií a zapisovateľku jednohlasne schválili.

K bodu 3

Navrhnutý program Konferencie bol jednohlasne schválený.

K bodu 4

Rokovací poriadok bol jednohlasne schválený.

K bodu 5

Prezident ZŠK SR predniesol Správu o činnosti Zväzu za rok 2011, v ktorej vyzdvihol prácu základných kynologických organizácií, prácu s mládežou, poďakoval účastníkom majstrovstiev za kvalitnú reprezentáciu SR, ocenil prípravu a priebeh Majstrovstiev v stopách a kvalifikačných pretekov, vyzdvihol prácu zúčastnených na výstave vo Veľkej Ide, v Nitre (2012) a na preteku v Mestečku, ocenil prácu sekcie Obedience, poďakoval p. Šusterovi a p. Chlebanovej za prínos pre Zväz a poukázal na zmeny na internetovej stránke (napr. elektronický kalendár kynologických akcií). Spolu s p. Kočajdom odovzdal za reprezentáciu SR vecné ocenenia sl. Panákovej, sl. Minárikovej, p. Lengvarskému, p. Adamuščinovi, p. Vnenčákovi. Prítomných oboznámil s aktivitami v súvislosti s SKJ (napr. práce na nových stanovách SKJ), oboznámil s mechanizmom prídelu dotácií zo štátneho rozpočtu SR, predniesol informácie o projekte Branný viacboj kynológov a stručne informoval o upravenom systéme kontroly nad budovou v Košiciach (podrobná správa je príloha zápisnice).

K bodu 6

V správe o výcvikovej činnosti a školení rozhodcov bola zhodnotená sezóna z hľadiska počtu vykonaných skúšok a pretekov z výkonu. Pán Adamuščin konštatoval, že pripravenosť psov z hľadiska vycvičenosti a znalosť psovodov z hľadiska znalostí skúšobného poriadku sa oproti roku 2010 zvýšila. Zhodnotil úroveň vycvičenosti a pripravenosti reprezentačných tímov na majstrovstvách sveta a celkovo konštatoval, že sezóna 2011 bola úspešná (podrobná správa je súčasťou zápisnice). Prítomných oboznámil so skutočnosťou, že školenie rozhodcov bolo naviazané najmä na zmeny v skúšobných pravidlách IPO od 1. 1. 2012. Školenie viedol p. I . L engvarský, ktorý sa spolu s p. Danekom podieľal na zabezpečení prekladu nového skúšobného poriadku pre SR. Bolo konštatované, že tí rozhodcovia z výkonu, ktorí sa školenia nezúčastnili, majú v roku 2012 pozastavenú činnosť.

K bodu 7

V správe o činnosti s mládežou bola vyzdvihnutá odborná pomoc a prístup inštruktorov, ktorí sa tejto akcie zúčastnili mnohokrát na úkor svojej dovolenky a voľného času. Tábor si nadobudol svoju tradíciu a mládežníci, ktorí sa ho zúčastňujú, aktívne sa zapájajú do výstavnej činnosti, ako aj pretekov a skúšok z výkonu. Pán J. Štaudinger poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí a vyslovil poďakovanie p. J. Tóthovi za sponzorské poskytnutie ubytovacieho a výcvikového centra Z POLYTANU SK (podrobná správa je príloha zápisnice).

K bodu 8

Bola prednesená správa o školení výcvikárov a figurantov s uvedením počtov figurantov a výcvikárov na Slovensku. V súčasnosti školenia organizujú 3 strediská: p. Butyku, p. Tótha a p. Olearčina. Keďže súčasné počty neodzrkadľujú skutočný stav aktívne činných figurantov a výcvikárov, uvažuje sa v r.2012 uskutočniť celoslovenské preškolenie s cieľom aktualizovať zoznamy (podrobná správa je príloha zápisnice).

K bodu 9

V správe o činnosti Obedience bol bilancovaný rok 2011 z hľadiska Ligy OB a Majstrovstiev SR, ktorých sa spolu zúčastnilo 20 pretekárov. Od 1. 1. 2012 sú v platnosti nové skúšobné pravidlá, ktoré sú v podstatných častiach zhodné s pravidlami OB FCI pre triedy OB1 až OB3. Nadväzne na nové pravidlá boli preškolení stewardi aj rozhodcovia Obedience. Nezúčastneným na preškolení sa činnosť pozastavuje. Ciele do roku 2012: 4 preteky Ligy OB, z toho jeden sú Majstrovstvá SR a podpora masovosti kynológie v SR. Podmienky Ligy aj Majstrovstiev, ako aj všetky nové informácie sú zverejnené na národnej stránke Obedience SR: www.dog-obedience.sk (podrobná správa je príloha zápisnice).

K bodu 10

Príspevok bol venovaný histórii slovenskej kynológie až po súčasnosť. Odznelo, že v súčasnom období vznikla Únia kynologických klubov, ktorej prezidentom je p. Šuster. Odozvou zo strany ZŠK, Poľovného zväzu a Slovenskej poľovníckej komory na nevhodnú činnosť p. Štefíka a neadekvátne postavenie SKJ sú postupy a opatrenia zamerané na revíziu stanov SKJ a kontrolu hospodárenia v SKJ. Ďalšou témou bola problematika rozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom boli základné organizácie vyzvané, aby zvýšili úsilie o výraznejšiu propagáciu kynológie na verejnej platforme, zvýšili masovosť a propagáciu kynologických akcií. K téme kritérií na prerozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kynológiu vystúpil vecne p. Strasser.

K bodu 11

Správu o hospodárení Zväzu predniesol p. Kočajda. Bolo konštatované, že hospodársky rok 2011 skončil s bilančnou stratou, avšak v tomto hospodárskom výsledku sú započítané aj odpisy v celkovej výške 15 160 EUR, čo znamená, že pri eliminovaní tejto položky Zväz hospodáril so ziskom za rok 2011. Najvyššie zisky boli zaznamená z výstavy vo Veľkej Ide. Tieto čisté príjmy boli použité na podporu činností kynológie, na podporu kvalifikačných pretekov, ako aj pomoc zatopeným klubom v čase povodní. V správe revíznej komisie, ktorú predniesol p. Giacko, bolo konštatované, že hospodárenie Zväzu v roku 2011 bolo vecné, účelné a mierne rozvojové. Finančné prostriedky sa využívali účelne a zodpovedne, bez zistených nedostatkov. Bolo prezentované, že komisia preverujúca hospodárenie ZŠK SR konštatovala,že účtovná evidencia za rok 2011 bola vedená v súlade s platnými zásadami a predpismi a v súlade so schváleným rozpočtom. Konštatuje sa, že správa o rozpočte poskytuje verný prehľad o nákladoch a výnosoch a príjmoch a výdavkoch Zväzu (podrobná správa je ríloha zápisnice).

K bodu 12

Kalendár kynologických akcií na rok 2012 bol jednohlasne schválený.

K bodu 13

Pán I. Kočajda predniesol návrh rozpočtu na rok 2012, v ktorom sa predpokladá mierny nárast príjmov, výdavky sú predikované na úrovni roku 2011 pri zohľadnení predpokladanej miery inflácie. Pred hlasovaním o návrhu rozpočtu p. J. Štaudinger predniesol návrh o zrušení účelovo viazaného príspevku 5 EUR. Ide o poplatok, ktorý bol odvádzaný klubmi za každého účastníka na skúške. Dôvodom zrušenia tejto čiastky pre rok 2012 sú aj iné zdroje príjmov a najmä časová náročnosť kontroly realizovaných prevodov na účet ZŠK, ktorá pri ostatnej agende zaťažuje jedinú pracovníčku sekretariátu Zväzu. Návrh na zrušenie príspevku 5 EUR za každého účastníka na skúške bol schválený takto: 45 prítomných hlasovalo za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti.
Ďalej sa hlasovalo o návrhu na zrušenie predkladania Predbežného hlásenia o skúške z dôvodu, že v minulosti neboli zaznamenané žiadne sťažnosti v tomto kontexte. Cieľomnávrhu je aj zníženie administratívy a nákladov na poplatky. V prípade neštandardných situácií je možné sporné otázky riešiť mailom alebo telefonicky na ZŠK. Hlasovanie o návrhu: 45 prítomných hlasovalo za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti.
Ostatne sa hlasovalo o zverení dôvery Prezídiu, aby ono mohlo v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o zvýšení celkového rozpočtu o 10 %. Hlasovanie o návrhu: 45 prítomných hlasovalo za návrh, 1 člen bol proti, nikto sa nezdržal.

K bodu 14

V diskusii odzneli otázky p. Chýlku ohľadne financovania reprezentácie. Na otázky odpovedali p. Štaudinger a vedúci výpravy p. Mecner. Pán Pristach vyslovil požiadavku na menovanie vedúceho výpravy na majstrovstvá stopárov ešte pred kvalifikáciou. Ďalším príspevkom bol spôsob a výška refundácie nákladov na usporiadanie kvalifikačných pretekov (p. Nahálka). Z Prezídia odznelo, že organizátorovi bude po akcii poskytnutá motivačná odmena vo výške 330 EUR. Pán Hamerlík vystúpil s príspevkami: Správa o stave záchranárov v SR a Správa o stave výcviku malých plemien a o akciách KK Jablonica. Pán Žákovič vystúpil s ríspevkom ohľadne problémov pri zostavovaní Kalendára kynologických akcií 2012 a s návrhom o zadávaní skúšok iba na preteku. Prezident ZŠK dal, o návrhu zadávať skúšky iba na pretekoch, hlasovať: 44 prítomných hlasovalo proti návrhu, 1 člen návrh podporil a 1 sa zdržal hlasovania. Prezident po hlasovaní konštatoval, že Konferencia ZŠK návrh p. Žákoviča neprijala. Pán Mravík navrhol aktualizáciu loga ZŠK. Prezídium sa verejne zaviazalo, že zabezpečí návrh zmeny loga ZŠK, ktorý bude predmetom odsúhlasenia členmi ZŠK. Ďalej p. Mravík navrhol, aby p. Štefan Štefík nebol členom Prezídia SKJ ani prezidentom SKJ. Návrh bol jednohlasne odsúhlasený: Návrh člena Prezídia ZŠK, aby sa p. Mravík stal členom komisie na kontrolu stanov SKJ bol v hlasovaní jednohlasne schválený.

K bodu 15

Uznesenie z Konferencie ZŠK SR zo dňa 31.marca 2012 v Banskej Bystrici-Kremnička:
Konferencia ZŠK SR:
 • schvaľuje:
  1. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p. Petrek, p. Lipták a p. Tkáčová (zapisovateľka).
  2. Program Konferencie ZŠK SR.
  3. Kalendár kynologických akcií na rok 2012.
  4. Rozpočet ZŠK SR na rok 2012.
  5. Zrušenie príspevku 5 EUR za skúšku.
  6. Zrušenie predkladania predbežného hlásenia o skúške.
  7. Zverenie dôvery Prezídiu ZŠK SR, aby malo právomoc rozhodnúť v odôvodnených prípadoch o zvýšení celkového rozpočtu o 10 %.
  8. Menovanie p. Jozefa Mravíka za člena do Komisie kontroly plnenia stanov SKJ.
 • neschvaľuje:
  1. návrh, aby sa skúšky zadávali iba na pretekoch.
 • ukladá:
  1. 1. Konferencia ZŠK SR vyzýva Prezídium prostredníctvom svojich členov, aby Prezídium ZŠK SR vykonalo podnety na odstúpenie p. Štefana Štefíka z funkcie prezidenta SKJ a člena Prezídia SKJ.

K bodu 16

Prezident poďakoval prítomným za účasť a Konferenciu ukončil.

Správa Mandátovej komisie z Konferencie ZŠK SR zo dňa 31. 3. 2012 Banská Bystrica-Krermnička

Mandátová komisia schvaľuje právoplatnosť konania Konferencie, ktorá zastupuje svojich členov. Zo 146 platiacich organizácií je prítomných 46 organizácií, ktoré splnili podmienky hlasovania.
Zapísala: Ingrid Tkáčová, V Kremničke, 31. 3. 2012